Hopp til innhold

Info fra NKK18.03.20

Hvordan påvirkes Norsk Kennel Klub av korona-pandemien

 

Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige tiltakene også fører til store konsekvenser for bedrifter og organisasjoner, inkludert Norsk Kennel Klub og våre medlemsklubber, -forbund og regioner.

Situasjonen er uoversiktlig. Det er umulig på nåværende tidspunkt å si hvor omfattende smittesituasjonen vil bli, og hvor lenge den nasjonale krisetilstanden vil vare. Det vi kan si med sikkerhet er at dette vil sette spor av historiske dimensjoner. Hundesykdommen, som rammet NKK, klubber, forbund og regioner hardt høsten 2019, kan ikke måle seg med situasjonen vi står oppe i nå.

 

En vanskelig økonomisk situasjon som i verste fall kan true fremtidig drift

Å ta vare på liv og helse skal og må ha førsteprioritet. NKK tar selvfølgelig del i den store dugnaden for å bremse smittespredning.

Tiltakene fører imidlertid med seg flere økonomiske utfordringer. Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger, prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til. NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan, og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et apparat som kan arrangere disse aktivitetene også etter koronaviruset gir slipp.

 

En aktivitetsbasert frivillig organisasjon uten stor reservekapital

Hovedorganisasjonen Norsk Kennel Klub er en aktivitetsbasert organisasjon. Drifts- og aktivitetsinntekter fra egne arrangementer, samt inntekter fra våre medlemsklubbers arrangementer, utgjør over 70 % av totale årlige driftsinntekter [se årsberetning 2018].

Norsk Kennel Klub mottar ingen offentlig driftsstøtte.

Som det skal i en frivillig organisasjon med vårt formål, benyttes våre inntekter til å arrangere aktiviteter, arbeide med medlemsklubber og -forbund, sikre god hundehelse og - ikke minst - skape aktiviteter med hund for å underbygge godt folkehelsearbeid. I motsetning til kommersielle virksomheter er ikke det å skape økonomisk overskudd og øke egenkapital en del av vårt formål. NKK har ikke reserver til å tåle bortfall av aktivitetsinntekter.

Norsk Kennel Klub måtte pga alvorlig hundesykdom innstille alle aktiviteter i fjor høst, de reservene vi hadde ble i stor grad benyttet da. Vi har i ettertid startet opp tiltak for å bygge nye reserver, men har ikke rukket dette før krisen nå rammer på nytt.

Hovedorganisasjonen NKK er derfor ikke økonomisk rustet til å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi nå har havnet i.

 

 

Opplever stort inntektsbortfall på relativt kort tid

Inntektsbortfallet ved stans i aktiviteter vil i løpet av bare et par måneder beløpe seg til flere millioner kroner. Dersom nasjonal krise og forbud mot arrangementer må opprettholdes så langt som ut oktober 2020 vil netto inntektstap (etter sparte kostnader) være på rundt 10 millioner kroner i hovedorganisasjonen NKK.

Tapene i alle våre medlemsklubber og -forbund ved en aktivitetsstans ut oktober vil beløpe seg til brutto rundt 25 millioner kroner.

Våre forsikringer dekker ikke dette inntektstapet. Vi er nå i en force majeure-situasjon, og dette er en situasjon de aller fleste forsikringer ikke dekker.

 

Regjeringens krisepakker treffer ikke oss

Regjeringen har lansert mange gode løsninger for både store og små bedrifter, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende de siste dagene. Dessverre treffer ikke tiltakene i særlig stor grad for Norsk Kennel Klub.

NKK har 36 medarbeidere ansatt i administrasjonen. Tiltakene rundt utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift, utsatt innbetaling av merverdiavgift mv. vil bidra positivt. Endringen i permitteringsreglene vil også kunne gi bidrag i en vanskelig situasjon.

Som frivillig organisasjon betaler vi ikke skatt på årsresultat, så skattebaserte tiltak treffer oss ikke.

Som en aktivitetsbasert, frivillig organisasjon uten faste eiendeler, har vi normalt heller ikke grunnlag for banklån. Vi er usikre på om tiltakene vedr. bankgaranti fra staten vil gjelde oss, vi er i dialog med vår bankforbindelse rundt dette.

 

Ber myndighetene om hjelp
Innad i NKK tar vi naturligvis de grepene vi kan for å sikre at det fortsatt vil være et NKK også etter at koronaviruset gir slipp. Realiteten er at vi vil ha behov for økonomisk støtte ganske raskt for at vår organisasjon skal kunne bestå som frivillig organisasjon også etter koronakrisen.

Et av grepene vi har tatt er å kontakte norske myndigheter for å be om økonomisk hjelp. For i situasjonen vi nå står i, trenger vi i likhet med mange andre, all den hjelpen vi kan få.

 

Ber om forståelse i en vanskelig situasjon

NKK skal ikke tjene penger på denne krisen. Vi skal heller ikke spare mer enn vi absolutt må for å komme oss igjennom denne perioden. Hovedorganisasjonen, klubber, forbund og regioner vil gjøre alt som står i vår makt for å kunne tilby aktiviteter med hund så raskt som mulig, til glede for oss alle.

Vi er alle del av en enorm dugnad for å komme oss igjennom denne krisen. Vi har den nasjonale dugnaden, men vi har samtidig en dugnad innad i Hunde-Norge. For å komme oss igjennom denne krisen må vi stå sammen.

NKKs hovedstyre og administrasjon jobber på spreng for å finne løsninger. Samtidig forsøker vi etter beste evne å svare på de spørsmål klubber, forbund, regioner og enkeltmedlemmer har. Vi har stor respekt for at mange nå er usikre og trenger råd og støtte for hva de skal gjøre for både hunden sin, arrangementene sine og klubbene sine. Vi får mange spørsmål inn, og har dessverre ikke anledning til å svare alle enkeltvis så snart som vi skulle ønske. Mange av svarene dere ønsker dere har vi ikke foreløpig, da situasjonen både tidsmessig og økonomisk er uoversiktlig og uforutsigbar også for oss.

 

Informasjon og rådgivning

Norsk Kennel Klub har ikke egne råd vedr. avholdelse av arrangementer, bruk av treningsområder, -haller, klubbhus mv. Vi har heller ikke kunnskap/informasjon om hvor lenge situasjonen vil vare.

Vi står oppe i en folkehelsesituasjon, og det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for å overholde gjeldene regler og forbud for sine respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer.

 

For oppdatert informasjon om NKKs tiltak, vedtak og anbefalinger, se www.nkk.no/korona

For oppdatert informasjon om koronasmitte og hund, se https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_kjaeledyreiere_om_koronavirus.38033

For oppdatert informasjon til befolkningen om de nasjonale krisetiltakene, se www.helsenorge.no/koronavirus

For oppdatert informasjon til klubber og forbund vedr. deres fremtidige arrangementer mv, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Denne informasjonen er også publisert på NKKs nettsider.

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret


Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk 

 

12.03.20

Fra: Cecilie Holgersen <Cecilie.Holgersen@nkk.no>
Dato: tor. 12. mar. 2020 kl. 15:24
Emne: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
 
Alle klubber og forbund må avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
 
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.
 
Informasjon 12. mars kl 15:20
 
Følg lenke for mer informasjon
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler
 
Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.
 
NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.
 
Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.
 
Med vennlig hilsen
 
Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

02.03.20

Viktig informasjon til klubber, forbund og regioner

 

Bakgrunnsinformasjon

Det nye koronaviruset ble oppdaget i 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etter hvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

For mer og oppdatert informasjon, viser vi til Folkehelseinstituttet sine sider om Koronaviruset.

 

FCI med generelle anbefalinger

FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

·         Vask og desinfiser hendene ofte

·         Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere

·         La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

Pr 2. mars er rådene at friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon i 14 dager etter oppholdet, og ta kontakt med helsetjenesten per telefon ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syke med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd til alle.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.

 

Klubber, forbund og regioner som har spørsmål rundt egne arrangementer oppfordres til å sende disse til utstilling@nkk.no

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no

 

12.12.19

Julehilsen til medlemmer av klubben

Medlemsfakturaen kommer i januar, en tid som er økonomisk presset for mange. Her gjelder det å være i forkant, og ha forsikret medlemmene om at det er en virkelig god idé å investere i medlemskapet ett år til.

"Hvorfor skal jeg fortsette å være medlem – Hva får jeg ut av det?"
Spørsmålet kommer fra dem som vurderer å melde seg ut når fakturaen kommer. En undersøkelse vi gjorde i 2017 viser at det gjerne kommer fra dem som har vært medlem i 1 - 2 år. De meldte seg kanskje inn fordi de fikk seg valp, men har ikke klart å utnytte medlemskapet fullt ut foreløpig.

Ett tiltak for å holde på eksisterende medlemmer, kan være å sende ut en julehilsen eller et julekort. Nedenfor kan dere se hvordan et slikt julekort kan se ut, og eksempel på innholdet e-posten kan ha. Ta kontakt på kommunikasjon@nkk.no hvis dere ønsker hjelp til utforming av et slikt julekort (husk å legg ved et bilde dere vil bruke). 

Dette er et eksempel NKKs administrasjon har laget for å vise hvordan det kan gjøres:
Norsk Retrieverklubb er en spesialklubb for de seks retrieverrasene. Klubben ble stiftet i 1960, og har siden den gang jobbet for å fremme og utvikle rasene. Formålet med klubben er å ivareta alle rasenes interesser gjennom å arbeide for å bevare og utvikle rasens spesifikke egenskaper, arrangere utstillinger og prøver, arbeide for riktig og ansvarsbevisst hundehold, spre informasjon og kunnskap om rasen, og legge til rette for at klubbens medlemmer kan drive aktiviteter med hund.
  • Som medlem får du vårt medlemsblad Retrievernytt fire ganger i året. Her finner du reportasjer fra ulike arrangementer og interessante artikler spesielt tilpasset retrievereiere.
  • Som medlem av lokalavdelingen i ditt distrikt vil du også motta tilbud om arrangementer; som for eksempel valpekurs, seminarer, utstillinger, jaktprøver, sporprøver, lydighetsprøver, samt en rekke andre aktiviteter for retrievereiere.
  • Som medlem i retrieverklubben er du samtidig medlem av Norsk Kennel Klub. Her får du en rekke medlemsfordeler som medlemsbladet Hundesport fire ganger i året, 10 % rabatt på Agria dyreforsikring, og en rekke ander fordeler. Alle NKKs medlemsfordeler kan du se på www.nkk.no/medlemsfordeler/ 
Hold deg oppdatert på klubbens aktiviteter
Norsk Retrieverklubb gjennomfører mange aktiviteter gjennom året. På våre nettsider www.retrieverklubben.no finner du nyttig informasjon om klubben, kommende aktiviteter og kontaktinformasjon til oss i styret hvis du skulle ha noen spørsmål.

Følg også gjerne klubben på Facebook: www.facebook.com/Retrieverklubb/
Takk til alle som bidro på årets DOGS4ALL

DOGS4ALL 2019 er over, og vi kan se tilbake på et godt gjennomført arrangement. Tusen takk til alle som stilte opp, og var tilstede på Norges Varemesse. Innsatsen klubbene legger ned er helt avgjørende for at DOGS4ALL har blitt så populært blant besøkende.

Svært mange av de besøkende fant veien innom rasetorget for å lære mer om våre fantastiske hunderaser. Raseparaden gikk også for fulle tribuner både lørdag og søndag. Takk til alle som også tok seg tid til å stille opp og bidra her. 

Gode tilbakemeldinger fra publikum
Vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger fra besøkende som var innom rasetorget. Fra NKK-administrasjonens egen stand videresendte vi mange potensielle hundekjøpere til ulike raseklubber gjennom helgen.

Rasetorget er et godt sted å verve medlemmer til klubbene, og det er uten tvil stor verdi i å være på plass med stand på DOGS4ALL. I løpet av helgen fikk vi mange spørsmål om flere raser som ikke var tilstede. Blant annet flere av de norske hunderasene, flere jakhundraser og andre. Vi ser det som et svært godt tegn at enda flere raseklubber er ønsket på fremtidige DOGS4ALL, og håper klubbene selv også ser verdien i dette.

29.03.19

Husk båndtvang fra 1 april

Husk båndtvang

05.11.18

Til klubber og forbund. 

På NKKs utstillinger ble det fra og med 2016 innført bruk av elektroniske kritikker mv. Dette medfører at kritikken på hundene registreres på nettbrett e.l. i ringen og kritikken med premiering blir synlig på den enkelte hund umiddelbart og blir lagret på hunden i DogWeb. 
Den elektronisk løsningen er også bygd opp slik at den styrer organiseringen i ringen og bidrar til kvalitetssikring av gjennomføringen. Flere klubber har etterspurt når de kan ta i bruk samme løsning. Forespørsel/høring til klubber og forbund ble således sendt ut ultimo mars 2017.


NKKS særkomite for utstilling (NSU) behandlet saken etter høringsinnspillene og ønsket at ordningen ble innført for alle utstillingsarrangører fra tidligst 1.1.2019. Administrasjonen anbefalte at løsning med elektroniske kritikker innføres fra 1.1.2019.


Hovedstyret behandlet saken på sitt møte 13. juni 2018, sak 61/18 og stadfestet NKKs særkomite for utstilling sitt vedtak knyttet til innføring av elektroniske kritikker på alle terminfestede utstillinger med virkning fra 1.1.2019. 
Løsningen kan benyttes i offline, men for å få best utbytte av systemet på utstillingsplassen er det ønskelig at online løsning benyttes. IT løsningen tilpasses dette innen utgangen av 2018.

Arrangører som ønsker det kan benytte dagens løsning med kritikker på papir ut 2019, men må da sørge for at dommers vurdering (kritikken på hunden) skrives inn i IT systemet slik at alle utstillingskritikker blir tilgjengelig på den enkelte hund. Offline løsning er mulig. Det vil bli publisert brukerveiledning og mer utfyllende informasjon før utgangen av året.


03.08.18

ENDRING AV REGEL FOR ALDER VED PÅMELDING
FCI har endret sin regel om alder ved påmelding. Ordlyden har til nå vært «oppnådd alder ved utstillingens første dag», denne er nå endret til «oppnådd alder den dagen rasen stiller på utstillingen».
Dette betyr at en hund som fyller 9 måneder dag 2 på ett arrangement som går over to dager, nå kan melde på i juniorklasse ved utstillingen.

Regelendringen medfører noe endring i DogWeb Arra.


05.07.18

Til NKKs klubber og forbund

 

De fleste klubber og forbund som arrangerer utstillinger og prøver, kurs mv bestiller materiell fra NKKs administrasjon. Bestillingsfristen ved bestilling av utstillings- og prøvepapirer er minimum 14 dager før arrangementet skal finne sted. Servicegraden skal være høy, men det er viktig at fristene overholdes slik at det er mulig å få levert til riktig tid mht postgang, tilgjengelig ressurser, kapasitet på produksjonsmaskin mv.

 

Det er høy aktivitet i NKKs organisasjon, og det er flott! Men det gir noen utfordringer i fht ressurser og produksjon og NKKs klubber og forbund må bidra til at vi får løst til det beste for alle. For tiden er det vakanse i administrasjonen knyttet til produksjonsmedarbeider, og vi erfarer også at kapasiteten på produksjonsmaskinene ikke strekker til når behovene for leveranse strekkes til det ytterste. Dessverre er det ikke uvanlig at bestillinger sendes samme uke som arrangement skal avholdes. For å kunne opprettholde god service til klubber og forbund på dette området ser administrasjonen behov for å innskjerpe gjeldende rutiner, dvs. bestillingsfrist på 14 dager og at fastsatt skjema benyttes.

 

NKKs hovedstyre har drøftet saken og fattet følgende vedtak:

 

Vi ber om klubber og forbund sin forståelse for innskjerping av rutinene, og ber om at bestilling på fastsatte skjemaer https://www.nkk.no/arrangor/category861.html (Skjemaene ligger under «Lenker»). Bestillingene sendes pr. e-post til bestilling.materiell@nkk.no


18.05.18

Ikke forlat hunden i en varm bil!

Sommervarmen har kommet for fullt flere steder i landet. Det er derfor viktig å tenke seg godt om før man forlater hunden i en parkert bil. 

En hund som blir etterlatt i en en veldig varm bil, kan få alvorlige skader i hjerne, hjerte, tarmer, lever og nyrer – og i verste fall dø.

Gi hunden en god 17. mai!

17. mai betyr mye støy, og mange mennesker. Det kan være ingrediensene til en slitsom dag for de firbente, der mange er redde for høye lyder og store folkeansamlinger med trengsel. 

Ved å planlegge, kan du gjøre en slitsom dag litt enklere for hunden.

Representantskapsmøtet 2018!

Datoen for NKKs ordinære representantskapsmøte 2018 er satt. Det vil bli avholdt 3. og 4. november på Quality Hotel Gardermoen. I henhold til NKKs lover – sendes herved innkalling til representantskapsmøtet.  

NKKs klubber og forbund har fortsatt mulighet til å foreslå kandidater til valg, og komme med forslag til saker som skal behandles.

15.05.18

Flytevest til hund

Båtvett gir båtglede! Praktisk flytevest med håndtak på ryggen i tilfelle hunden må løftes opp av vannet.

O’Tom flått-fjerner fjerner enkelt og sikkert flått uten å klemme den, eller etterlate munndeler i huden, noe som gir økt risiko for infeksjoner.

Lufttørket kyllinghals

Et rent naturprodukt, produsert av rene norske råvarer uten tilsetninger.
Godt som snack eller belønning.

Frysetørkede favoritter

Felles for alle smakene er at de er frysetørket. Helt uten kunstige tilsetningsstoffer!

09.05.18

Siste mulighet for å melde på til NKK Østlandet!

Mandag 14. mai er siste påmeldingsfrist til utstillingen som går av stabelen på Oslofjord convention center i Sandefjord 2. og 3. juni.

NKK Østlandet er en nordisk eksteriørutstilling med valpeklasse 6 - 9 måneder. Det vil også bli arrangert Norgesmesterskap i agility og lydighet.

 

Norsk verdensmester i IPO!

Ingar Andersen med Olex Chuck vom Landgraf (3) vant i helgen IPO-VM for Dobermann. Konkurransen gikk av stabelen i Lozorno, Slovakia.

Det er første gang Norge kan skilte med en verdensmester i IPO etter at sporten ble innført til Norge for over 20 år siden.

 

Velkommen til NKK Tromsø!

Mandag 14. mai er det ordinær påmeldingsfrist til NKK Tromsø.

NKK ønsker velkommen til internasjonal eksteriørutstilling med valpeklasser 6 - 9 måneder på Mandelasletta i Tromsø, søndag 17. juni.

07.05.18

Nye kennelnavn mai

Nye kennelnavn offentliggjøres på NKKs nettsider. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. De nye kennelnavnene finner du her.

Nye HD-indekstall

Nye HD-indekstall publiseres i dag fredag 4. mai, basert på datauttrekk foretatt 10. april. Du finner HD-indeksen for hver hund i Dogweb.

Les mer her

Følg resultater og les kritikker fra NKK Ålesund!

I helgen går NKK Ålesund av stabelen i Sparebanken Møre Arena. Husk at du kan følge utstillingsresultatene og lese kritikkene "live" gjennom hele helgen HER

27.04.18

Husk å melde på til NKK Østlandet!

Mandag 30. april er det ordinær påmeldingsfrist til NKK Østlandet. Utstillingen arrangeres 2. og 3. juni i Oslofjord convention center i Sandefjord.

Velkommen til nordisk eksteriørutstilling, med valpeklasse 6 - 9 måneder og norgesmesterskap i agility og lydighet.
Meld deg på utstillingen i dag!

Hund i media: Har du realistiske forventinger til din hund?

Atferdsterapeut Turid Buvik mener det største problemet blant nye hundeeiere er urealistiske forventninger, og at de velger feil rase når de skaffer seg hund.

I Adresseavisen for en tid tilbake, trakk hun frem ni ting hun mener hundeeiere gjør feil. Kjenner du deg igjen i noen av punktene?
Les hele artikkelen på adressa.no

19.04.18

NKK holder stengt!

Fredag 20. april, og mandag 23. april holder NKKs administrasjon stengt.

Alle ansatte arbeider med flyttingen. Telefonen vil derfor være stengt, og e-poster vil ikke bli besvart disse dagene. Vi vil dessverre heller ikke ha mulighet til å hjelpe medlemmer, oppdrettere eller andre med oppgaver i våre IT-systemer, da servere og bredbånd tas ned som en del av flyttingen.
Les mer om flyttingen

Pass på – Huggormsesongen er i gang!

Blir hunden din bitt av huggorm er det to ting som er viktig: Hold hunden i ro, og dra til veterinær.

Vårvarmen har satt fart på huggormen, og det er allerede meldt om flere hunder som har blitt bitt. Skadene etter huggormbitt er uforutsigbare, der er derfor viktig å få undersøkt hunden så raskt som mulig.
Les mer om NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger

13.04.18

Siste påmeldingsfrist til NKK Ålesund!

Mandag 16. april er siste mulighet for å melde seg på til NKK Ålesund 2018.

Norsk Kennel Klub ønsker velkommen til Nordisk eksteriørutstilling med agility- og lydighetskonkurranser i Sparebanken Møre Arena, Ålesund 5. og 6. mai 2018.
 

Nytt program for blod- og fersksporprøver lansert!

Det nylanserte prøveprogrammet gjør det enklere for både arrangør og deltaker. Systemet åpner blant annet for web-påmelding, utskrift av kritikker, resultatlister, dommerlister og kataloger. 

Dette er en etterspurt og ønsket tjeneste for klubber som arrangerer disse prøvetypene, som nå er lansert.
 

NKK søker to nye medarbeidere!

NKKs administrasjon har utlyst to stillinger. Én som saksbehandler i aktivitetsavdelingen, og én som grafisk designer i kommunikasjonsavdelingen.

Er du, eller kjenner du noen som kan være aktuelle til disse stillingene? Du kan lese mer om stillingene ved å klikke på linkene nedenfor. NB: Fristen for å søke på stillingen som grafisk designer, går ut allerede søndag 15. april.
NKK søker saksbehandler, søknadsfrist 30. april
NKK søker grafisk designer, søknadsfrist 15. april

 


06.04.18

Betalingspåminnelser - medlemskontingent i posten

Denne uken blir det sendt ut betalingspåminnelser på papir til samtlige medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2018.


Dette er betalingspåminnelse nummer to som sendes ut, etter at selve fakturaen ble utstedt i januar. 

Norsk Kennel Klubs administrasjon flytter

Vi har stengt fredag 20. april og mandag 23. april i forbindelse med hovedflyttingen. Det vil si at vi ikke er tilgjengelige på epost eller telefon.


I tillegg vil en del flyttes i forkant og etterkant av disse dagene, herunder møteromsmøbler, lager og arkiv. Det kan derfor ta noe lenger tid å finne informasjon enn vanlig.


Vi gleder oss til å komme på plass til nye lokaler!

Påminnelse: Høring om organisering av
Norsk Kennel Klub har frist 20. mai

Vi minner om at høringsfristen for høringen om organisering av Norsk Kennel Klub nærmer seg.


Les høringsbrev og selve høringen herDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring