Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Info fra NKK30.07.2020

Veiledning for utstillingsarrangører innenfor gjeldende smittevernregler

 

Fra 7. mai 2020 åpnes det for at inntil 50 personer kan samles på arrangement på offentlig sted og hvor det er en ansvarlig arrangør.

 

Fra 15. juni 2020 er det åpnet for arrangementer med inntil 200 personer til stede. Regjeringen har varslet at antall på arrangementer vil bli vurdert hver måned, gitt at smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Myndighetene vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomite for utstilling har jobbet med ulike scenarier for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

 

Eksteriørbedømmelse og -utstilling

Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

 

NKKs særkomite for utstilling har utarbeidet en manual for å hjelpe arrangører å gjennomføre utstillinger i henhold til smittevernreglene.

 

Angitte retningslinjer som fremkommer i veiledningen og manualen er revidert av NKKs særkomite for utstilling 30. juli 2020 pr. epost, og gjelder fra 1.8.2020 og inntil videre.  

Rasespesial – kun for raseklubbens rase(r)

Den enkelte raseklubb kan arrangere det antallet rasespesialer som klubben ønsker.
Klubber som ønsker å arrangere flere utstillinger enn de som allerede står i terminlisten kan søke om å få opprettet nye utstillinger ved å sende epost til utstilling@nkk.no. NKKs administrasjon vil da opprette utstillingen i terminlisten og arrangør kan etter det følge vanlig prosedyre for håndtering av utstillingen i DogWeb.

 

Utstillingsreglene gjelder som vanlig med de unntak som er beskrevet i manualen.

 

En rasespesial omfatter pr. definisjon kun den eller de rasene raseklubben har raseforvaltningsansvar for, ingen andre. En raseklubb som har flere raser kan velge å ha med alle sine raser eller kun få eller en enkelt rase. Raseklubbene kan arrangere en rasespesial over en dag, eller over et gitt antall dager. Det er også mulig å arrangere rasespesial to dager på rad (eks. både lørdag og søndag). Raseklubbene må gjøre en vurdering ut fra erfaring av hvor mange hunder som normalt meldes på til rasespesialen, sett opp mot at enhver tids gjeldende smittevernregler skal overholdes.

NKKs særkomite for utstilling innser at man går glipp av endel storcert i år da flere av NKKs utstillinger er og vil bli avlyst. Særkomiteen vil derfor til å tilby raseklubber muligheten til å få tildelt inntil 4 ekstra storcert for sin(e) rase(r). Det er ønskelig med geografisk spredning på utstillinger med storcert. Raseklubber som har fått tildelt jubileumscert i 2020 vil i fremdeles beholde disse i tillegg til nytt storcert.

Utstillinger med deltakelse av flere raser  
Medlemsklubber, forbund og regioner kan arrangere utstillinger for en eller flere raser hvis raseklubbene gir tillatelse til at deres rase/raser kan delta. 

 

Reglene som er angitt over gjelder også for disse.

 

Veilederen er oppdatert på våre nettsider i dag, dere kan finne den bl.a. her:
https://www.nkk.no/klubber-og-forbund-informasjon/category1373.html 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


07.05.2020

Reviderte veiledere for prøver og aktiviteter

 

30. april kom Regjeringen med ny informasjon om gradvis gjenåpning for ulike arrangementer. Fra og med i dag er det under gitte forutsetninger tillatt å avholde arrangementer med inntil 50 personer.

 

Endringen medførte behov for justeringer i veilederne fra Sportshundkomiteen og Jakthundkomiteen. Oppdaterte veiledere er publisert på NKKs nettsider, og ligger vedlagt denne eposten.

 

Regjeringen har signalisert at det i dag vil komme ytterligere informasjon om gradvis gjenåpning. Veilederne vil bli justert og sendt dere på nytt dersom ny informasjon gjør dette er nødvendig.

 

Spørsmål vedr. arrangementer sendes til jakt@nkk.no / utstilling@nkk.no. Det må påregnes noe svartid pga permitteringer i NKKs administrasjon.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Jakthundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs jakthundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement.

 

Det vil ikke kunne forventes support i DogWeb Arra i forbindelse med et arrangement, med unntak av endringer i terminlisten.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er vedtatt av NKKs jakthundkomité 29.04.2020 (sak , herunder alle unntak fra de enkelte prøveregelverk, og gjelder fra 7.5 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, i perioden etter 1.mai, sendes epost til jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall. Det utarbeides egen veileder for utstillingsarrangører.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Følgende regler gjelder

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert påmeldingsavgiften i henhold til respektive regelverk.

 

Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser.

 

Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK). Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.

 

NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat/ standplass.

 

All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve.

 

Det skal være mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig også på stedet hvor deltagere parkerer.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.

 

På prøver hvor det vanligvis er mange deltagere, vil arrangør kunne ha ulike oppmøtetider slik at det ikke samles mange personer på samme sted. Eksempelvis kan arrangør legge opp til gruppevis oppmøte for å imøtekomme kravene til smittevern.

Arrangør kan også legge til rette for ulike oppmøtesteder dersom dette er hensiktsmessig for prøveformen.

Dersom arrangør kan legge til rette for at flere personer kan delta, skal det aldri være nærkontakt med verken andre deltager eller prøveledelse/ dommere.

Deltager reiser etter at prøven for den enkelte er gjennomført. 

 

Der det skal trekkes dommer og terreng: Prøveledelse trekker og fordeler dommer og terreng. Oppmøtetid og sted orienteres om på arrangementets facebooksider ell.  

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

 

Kiosksalg/kafedrift er tillatt dersom arrangør kan ivareta tilstrekkelig smittevern. Arrangør må utarbeide rutiner for dette. Ingen selvbetjening av kaffe, ketchup/ sennep, syltetøy mv. Streng hygiene må etterleves.

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

 

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

Når samtlige ekvipasjer har gjennomført møtes dommere og gjennomfører dommermøte utendørs med god avstand fra hverandre.

Prøveleder registrerer alle prøver i DogWeb ARRA hjemme hos seg.

Etter at alle dommere, NKK representant og prøveleder har godkjent, blir kritikkskjema sendt pr epost til deltakere inklusive resultatliste.

 

Der det kan benyttes/ er mest hensiktsmessig med forenklet dommermøte, benyttes dette.

 

Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

 

Det er ikke tillatt med publikum.

 

Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere og deltaker.

 

Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK.

 

Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.

 

For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

 

Særskilte retningslinjer for de enkelte prøver:

 

Blod- og fersksporprøver (bevegelige og ordinære)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Elghundprøver løshund og bandhund (separat og samlet)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver hare (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver dachs (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøve basset (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Spanielprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Prøveformer for Spaniels: 
64 – 65: Jaktanleggsprøver
67 – 69: Apportprøver
         68: Jaktprøver

Apportprøver foregår i vann og det er én startende hund med fører samt dommer til stede. I tillegg deltar assistent med skudd og kast. Avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktanleggsprøver består av en deltaker, dommer og kjentmann. Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktprøver består av en deltaker, dommer og skyttere (inntil 2 personer). Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet. 

Deltakelse på Spanielprøver varierer, og vil oftest overstige 5 personer. Dette er håndterbart med variable oppmøtetidspunkt og/eller gjennomføring av prøven over 2 dager (lørdag/søndag) Hunder bedømmes aldri i parslipp eller i grupper, alltid enkeltvis. Ved overtegning etter påmelding foretas trekning.

 

Retrieverprøver

Alle retrieverprøver kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av Norsk retrieverklubb.

Halsende fuglehund

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

Anleggsprøve for tysk jaktterrier

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Fuglehundprøver; lavland, høyfjell og skog

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

 

Apportprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

 

 

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Sportshundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs sportshundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er revidert av NKKs sportshundkomité den 05.05.2020 (sak 14/20), herunder alle unntak fra de enkelte arrangementsregelverk, og gjelder fra 7.5.2020 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (1.februar/ 31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, og i perioden etter 1.mai, sendes epost jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Det gis unntak fra å arrangere alle klasser. Det vil derfor være mulig å arrangere kun enkelte klasser (eks kun klasse 1)

 

Følgende regler gjelder:

Det er helt avgjørende at alle fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme dersom vi er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 

Både deltaker og arrangør er ansvarlig for god håndhygiene. Det kan være nødvendig med vask av hender/håndsprit før og etter enkelte øvelser

 

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som har vært til stede dersom en evt smittesporing skulle være påkrevd.

Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser, i felt og ved ringen til bruk for dommere og deltaker.

Ingen arrangement er åpen for publikum.

 

Arrangementet må foregå utendørs med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert hele påmeldingsavgiften.

 

Stevneleder eller NKK-representant er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det skal være mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig også på stedet hvor deltagere parkerer.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil. Benytt kun eget utstyr.

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ Facebookside e.l. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat. All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve/ konkurranse.

 

Kiosksalg/kafedrift er tillatt dersom arrangør kan ivareta tilstrekkelig smittevern. Arrangør må utarbeide rutiner for dette. Ingen selvbetjening av kaffe, ketchup/ sennep, syltetøy mv. Streng hygiene må etterleves.

 

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK (gjelder så lenge helsemyndighetene anbefaler reiserestriksjoner).  

Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.

Eventuelle banetegninger kan offentliggjøres på arrangementets side (facebook, hjemmeside ell). Deltager må kunne påregne mindre endringer.

 

Dommer/arrangør/stevneleder kan endre antall og tid på briefing.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

Særskilt for enkelt øvelser mv:

 

·         I apporteringsøvelser benyttes egne apporter.

 

·         Tilgjengelighetsøvelsen i LP klasse 1: Dommer går mot ekvipasjen, stopper på 1 meters avstand, og vurderer hundens reaksjon. Fører og dommer strekker frem hånden uten å være i kontakt.

 

·         Klubb/arrangør er ansvarlig for å ha neseprøver tilgjengelig, men øvelsen vil utføres med uberørte pinner både i klasse 3 og i FCI  3 (unntatt førers pinne).

 

·         Det benyttes nye sporgjenstander/ feltgjenstander for hver ekvipasje. Hundefører sørger for å benytter hansker (alternativt «brødpose» over hånd) ved kontakt med gjenstander.

 

·         I de prøveformer/ aktiviteter hvor hunden ikke kan bære bånd/sele: Dersom  fører ikke kan ha bånd i egen lomme, benytter arrangør en klype for å frakte dette.

 

·         Arrangør er ansvarlig for å påse at felles utstyr (hindermateriell oll) håndteres av færrest mulig personer. Før og etter håndtering av slikt utstyr skal det gjennomføres håndvask/ benyttes håndsprit.

 

·         Øvelsene i rally som inkluderer utstyr som matskåler og leker utgår.

 

·         I kreativ lydighet skal deltager sende musikkvalget på epost.

For øvrig gjelder de ordinære regelverk og veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

Følgende prøver kan ikke gjennomføres inntil videre (så lenge forbud mot nærkontakt gjelder):

 

Prøver under RIK og RIK-brukshundprøver:

 

Ferdselsprøve

Lydighet- og figurantsprøve 1

Lydighet- og figurantsprøve 2

Lydighet- og figurantsprøve 3

IGP Forprøve
IGP 1

IGP 2

IGP 3

 

Bakgrunn:

·         Ferdselsprøver og gruppe C-øvelser kan ikke gjennomføres da noen av momentene i prøven/ gruppen innbefatter nærkontakt mellom figuranter og deltager.

 

Mentaltester (alle typer)/ kåringsprøver:

Bakgrunn:

·         Utgår inntil videre da noen av testmomentene innbefatter nærkontakt mellom testleder og fører, samt at det skal være publikum til stede


06.05.2020

Veiledning for utstillingsarrangører innenfor gjeldende smittevernregler

 

Fra 7. mai 2020 åpnes det for at inntil 50 personer kan samles på arrangement på offentlig sted og hvor det er en ansvarlig arrangør.

 

Fra 15. juni 2020 er det en målsetting om å åpne for arrangementer med inntil 200 personer til stede, gitt at smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Myndighetene vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomite for utstilling har jobbet med ulike scenarier for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når muligheter for å åpne for arrangementer vurderes. 

 

Eksteriørbedømmelse og -utstilling

NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  

 

Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

 

NKKs særkomite for utstilling har utarbeidet en manual for å hjelpe arrangører å gjennomføre utstillinger i henhold til smittevernreglene.

 

Angitte retningslinjer som fremkommer i veiledningen og manualen er vedtatt av NKKs særkomite for utstilling 5. mai 2020, sak 30/20, og gjelder fra 7. 5.2020 og inntil videre.  

 

Rasespesial – kun for raseklubbens rase(r)

Den enkelte raseklubb kan arrangere det antallet rasespesialer som klubben ønsker.

 

Klubber som ønsker å arrangere flere utstillinger enn de som allerede står i terminlisten kan søke om å få opprettet nye utstillinger ved å sende epost til utstilling@nkk.no. NKKs administrasjon vil da opprette utstillingen i terminlisten og arrangør kan etter det følge vanlig prosedyre for håndtering av utstillingen i DogWeb.

 

Utstillingsreglene gjelder som vanlig med de unntak som er beskrevet i manualen.

 

En rasespesial omfatter pr. definisjon kun den eller de rasene raseklubben har raseforvaltningsansvar for, ingen andre. En raseklubb som har flere raser kan velge å ha med alle sine raser eller kun få eller en enkelt rase. Raseklubbene kan arrangere en rasespesial over en dag, eller over et gitt antall dager. Det er også mulig å arrangere rasespesial to dager på rad (eks. både lørdag og søndag). Raseklubbene må gjøre en vurdering ut fra erfaring av hvor mange hunder som normalt meldes på til rasespesialen, sett opp mot at enhver tids gjeldende smittevernregler skal overholdes.

NKKs særkomite for utstilling innser at man går glipp av endel storcert i år da flere av NKKs utstillinger er og vil bli avlyst. Særkomiteen vil derfor til å tilby raseklubber muligheten til å få tildelt inntil 4 ekstra storcert for sin(e) rase(r). Tildeling av ekstra storcert vil forutsette at arrangementet avholdes med god geografisk spredning og som dobbeltutstilling og ikke over to separate helger. Raseklubber som har fått tildelt jubileumscert i 2020 vil i fremdeles beholde disse i tillegg til nytt storcert.

Utstillinger med deltakelse av flere raser  
Medlemsklubber, forbund og regioner kan arrangere utstillinger for en eller flere raser hvis raseklubbene gir tillatelse til at deres rase/raser kan delta. 

 

Reglene som er angitt gjelder også for disse.

 

 

Manual for utstillingsarrangører og dommere
Oppdatert pr. 5.5.2020

 

 

Arrangøransvar:

·       Det oppnevnes en utstillingsleder, eventuelt én eller to assisterende utstillingsledere, som har hovedansvar for at smittevernreglene følges under arrangementet. Disse har myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise personer fra området som bryter reglene. Ved bortvisning mister personen retten til å vise hund eller å få refundert påmeldingsavgift ved gjeldende arrangement.

·       Arrangøren må om nødvendig begrense antall deltakere, slik at man ikke overskrider myndighetenes påbud om antall deltakere ved et arrangement. Eventuelt kan arrangementet deles opp i flere puljer, eller på flere områder. Om deltakerbegrensning benyttes, må arrangøren lage et system som sikrer rettferdig behandling med hensyn til hvem som får delta.

·       Det skal settes opp skilt rundt ringen og ellers på området som minner deltakerne på å holde avstand på minst én meter og overholde smittevernreglene. Det bør settes opp markering i ringen for hvor hunden skal stå og hvor handleren skal stå når dommeren håndterer/gransker den.

·       Vilkårene for utstillingen offentliggjøres i annonsen.

Innkalling:

·       PM skal inneholde en omfattende og grundig redegjørelse for reglene som gjelder for avstand, smittevern, oppmøte, oppsetting av telt og modifisering av utstillingsreglene/finalene. Det skal klart understrekes at personer som bryter reglene, kan bli bortvist fra arrangementet av utstillingens leder eller assistendende utstillingsleder.

·       Det kalles inn med svært god margin, om mulig bør man legge inn 1 time mellom avslutningen av én rase og start for den neste, eller mellom klassene om det er én stor rase. Utstillerne får ikke lov å komme før de er innkalt. De er garantert at rasen ikke begynner før en halv time etter oppmøtetiden. Slik får folk god tid til å komme inn, børste hund, etc., uten å møte utstillere fra forrige rase. Dette kan avvikes om det er en liten utstilling og man kan holde seg under maks antall personer med god margin, og uten at arrangøren mister oversikten.

·       Arrangementet er ikke åpent for publikum, og det oppfordres til at utstillere ikke har med seg flere personer enn nødvendig.

Opphold på plassen og telting:

·       Utstillerne, med unntak av BIR-vinner eller andre finalister, må forlate området når rasen er ferdig bedømt. Det er ikke anledning til å bli igjen som tilskuer, så fremt det ikke er en liten utstilling og man kan holde seg under maks antall personer med god margin. Man oppfordrer også utstillere til å forlate området raskt om hunden ikke går videre fra sin klasse.

·       Telt kan bare settes opp på merkede områder. Det er ikke anledning til å sette opp telt på forhånd, f.eks. kvelden før, i nærheten av ringen. Det må være plass rundt ringen til de utstillerne som deltar i sin pulje, plassen skal ikke være opptatt av utstillere som kommer senere på dagen. Hvis arrangøren ønsker, kan man avsette et område for telting som ikke er i umiddelbar tilknytning til ringen. Telt som er oppslått nær ringen mer enn 1 time før start av første rase, vil bli fjernet av arrangøren, og eier vil bli nektet å delta på det aktuelle arrangement

·       Arrangøren kan bestemme at telt ikke er tillatt, da dette vil gjøre området mer oversiktlig med tanke på hvor mange personer som oppholder seg på området, og sikre lettere tilgang til ringene.

Sekretariat, premier, kiosk/servering og toalett:

·       Det må finnes et sekretariat, men utstillerne oppfordres til å ta kontakt pr. telefon eller mail på forhånd om de har spørsmål, mangler eller uavklarte saker. Kataloger bør, om mulig, publiseres digitalt (ved utstillingens start). Sekretariatet skal merkes tydelig med påminnelse om å holde avstand.

·       Premier/premiekort bør, om klubben deler dem ut på utstillingen, settes frem på en slik måte at utstillerne selv kan hente dem. De skal ikke ta på andre gjenstander enn dem de selv velger. Det samme skjer med rosetter, som ikke skal deles ut i ringen.

·       Kioskdrift bør unngås, om det ikke er en profesjonell aktør står for driften. Unntak er hvis det kan skje med en fysisk sperre mellom ekspeditør/kunde, f.eks. gjennom en luke. Det skal ikke være noen form for selvbetjening, f.eks. ved kaffekanne eller påføring av sennep/ketchup/syltetøy. Streng hygiene må etterleves.

·       Toalettet skal inspiseres én gang i timen, og sprayes med rengjøringsmiddel. Det settes frem desinfeksjonsmiddel, og henges opp en plakat hvor brukerne bes om å vaske av toalettsete og vannkran etter bruk.

I ringen:

·       Ringen skal være størst mulig, vurdert etter rasens størrelse og antall påmeldte.

·       Dommer/ringsekretær avgjør hvor mange hunder som kan være i ringen samtidig, slik at regelen om én meters avstand kan opprettholdes, både stående og i bevegelse.

·       Om mange har kvalifisert seg til konkurranseklassen, kan dommeren velge å ta inn noen av gangen, og avvikle semifinale.

 

Avvik fra utstillingsreglene:

·       Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering. De er ferdig bedømte når premien VG er utdelt.

·       Avl- og oppdrettergrupper får ikke delta.

·       Juniorhandlingskonkurranser kan ikke avholdes.

·       Innføring av junior- og veterancert er foreløpig utsatt til 2021.

Dommer og gjennomføring av bedømmelsen:

·       Kun norske dommere skal benyttes. Det bør tilstrebes å bruke mest mulig lokale dommere, slik at reising begrenses.

·       På grunn av forventet tidsbruk mellom rasene og/eller klassene, skal dommeren som hovedregel ikke dømme mer enn 50 hunder pr. dag. På små utstillinger hvor det ikke er nødvendig med puljeinnkalling, kan dommeren dømme maks 70 hunder.

·       Dommeren skal søke å begrense sin nærkontakt med hundene mest mulig. Ved bedømmelse av korthårede hunder bør dommeren vurdere om nærkontakt i det hele tatt er nødvendig.

·       Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner.

·       Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst én meters avstand. Dommer eller ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd. Dommere skal ha forståelse for at en del hunder kan være ubekvemme i en slik situasjon, avhengig av rase.

·       Dommer skal bruke våtserviett/sprit etter håndtering av hver enkelt hund.

·       Dommer skal ikke ha fysisk nærkontakt med utstillerne.

·       Det tas ikke vinnerbilder inne i ringen.

Finaler:

·       Det er opp til arrangøren om man ønsker å avvikle finaler. Dette skal opplyses i PM.

·       Dommere, utstillere og arrangører skal ha forståelse for at finalene må avvikles med minimal kontakt mellom hunder og dommer, og dermed vil fremstå som noen mindre grundig enn det man er vant til. Forhåndsgransking droppes, da det kan være vanskelig å kontrollere antall hunder i ringen og strøm av folk og hunder ut og inn av ringen.

·       Arrangøren oppfordres til å minimere antall finaler, og f.eks. kun avvikle Best in Show, BIS-valp og BIS-veteran. Finaler som medfører mange hunder i ringen, f.eks. BIS-veteran og BIS-valp på mangerasers-utstillinger, må avvikles med semifinaler eller gruppefinaler.

·       Juniorhandling og Barn og hund skal ikke arrangeres.

·       Gruppefinaler kan avvikles direkte etter rasebedømmelsen, om f.eks. én dommer har dømt alle raser i gruppen, slik at alle andre enn vinneren kan forlate området raskere.

·       Premier skal settes ut ved plasseringsskiltet, det samme skal rosetter, slik at man ikke har nærkontakt mellom personer ved utdeling.

·       Eventuelle bilder fra finaler bør skje utenfor finaleringen ved utstillinger med mange raser.

 

Denne manualen vil bli fortløpende evaluert/revidert og vil bli distribuert til arrangører pr. mail og på NKKs nettside. Arrangører forplikter seg til å holde seg oppdatert på enhver tids gjeldende manual og smittevernregler. Vær oppmerksom på at kommuner kan ha ulike regler i tillegg til nasjonale smittevernregler.


30.04.2020

NKKs klubber og forbund kan fra 7. mai starte opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet.

 

Dette etter oppdaterte smittevernbegrensninger presentert av helseminister Høie og kulturminister Raja i dagens pressekonferanse.

Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted.

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

1.       Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.

2.       Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.

Vi viser til veilederne fra Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen som ble publisert i går (lenke). Veilederne vil over helgen tilpasses de nye antalls- og avstandsbegrensningene, men innholdet gjelder ellers som det står.

Veiledning for utstillinger vil komme i løpet av neste uke.

NKK vil bistå med å gjøre aktuelle endringer i terminlistene, send epost til utstilling@nkk.no i god tid. Utover endringer i terminlistene må klubber og forbund som igangsetter arrangementer selv styre aktiviteten i Dogweb Arra.

 

Mulig åpning for inntil 200 deltakere fra 15. juni, avhengig av smittesituasjon

Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde.

 

Håper å kunne gjennomføre nordiske/internasjonale utstillinger med tilpasninger

NKKs særkomite for utstilling og administrasjonen jobber for å kunne gjennomføre tilpassede utstillinger ved NKK Trondheim, NKK Fauske, NKK Lillehammer og NKK Rogaland.

En eventuell gjennomføring forutsetter at utstillingen kan gå over tre eller flere dager. Påmelding må vi få komme tilbake til. Det vil bare bli brukt norske dommere dersom vi klarer å gjennomføre utstillingene.

Tiden etter 1. september vil vi jobbe med når situasjonen er mer avklart.

 

Vi gleder oss over dagens gode nyhet. Denne er også lagt ut på våre nettsider, og vil bli delt på Facebooksidene til Norsk Kennel Klub.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


30.04.2020

Veiledere til arrangører av prøver og aktiviteter under korona

 

NKKs jakthundkomité og NKKs sportshundkomité har utarbeidet veiledere til arrangører for prøver og aktiviteter under koronapandemien i henhold til gjeldende smittevernregler.

 

Særkomiteene har vedtatt at det åpnes for å avholde prøver og aktiviteter under deres mandatområde fra og med 1.mai, dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

NKK kommer med mer informasjon om aktiviteter og arrangement etter dagens pressekonferanse, der regjeringen vil legge frem hvor store arrangementer som kan avholdes i perioden 15. juni – 1. september (under 500 deltakere).

 

Veilederne er publisert på våre nettsider, og ligger nederst i denne eposten.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


--------------------------------------
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk 

 

 

 

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Jakthundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig. Ytterligere informasjon og de generelle reglene som gjelder rundt dette finnes på nkk.no (LINK).

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs jakthundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement. Det er i det følgende derfor lagt til grunn dagens situasjon som begrenser antall mennesker samlet i en gruppe og kravet til 2 meter mellom hver person.

 

Det vil ikke kunne forventes support i DogWeb Arra i forbindelse med et arrangement, med unntak av endringer i terminlisten.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er vedtatt av NKKs jakthundkomité 29.04.2020 (sak , herunder alle unntak fra de enkelte prøveregelverk, og gjelder fra 1.5 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, i perioden etter 1.mai, sendes epost til jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall. Det utarbeides egen veileder for utstillingsarrangører.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Følgende regler gjelder

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert påmeldingsavgiften i henhold til respektive regelverk.

 

Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser.

 

Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK). Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.

 

NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat/ standplass.

 

All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve.

 

Det skal være mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig, på stedet hvor deltagere parkerer, også å holde 2 meter mellom hver bil.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.

 

På prøver hvor det vanligvis er mange deltagere, vil arrangør kunne ha ulike oppmøtetider slik at det ikke samles mange personer på samme sted. Eksempelvis kan arrangør legge opp til at grupper på 5 personer har felles oppmøte for å imøtekomme kravene til smittevern.

Arrangør kan også legge til rette for ulike oppmøtesteder dersom dette er hensiktsmessig for prøveformen.

Dersom arrangør kan legge til rette for at flere enn 5 personer kan delta, skal det aldri være nærkontakt med verken andre deltager eller prøveledelse/ dommere.

Deltager reiser etter at prøven for den enkelte er gjennomført. 

 

Der det skal trekkes dommer og terreng: Prøveledelse trekker og fordeler dommer og terreng. Oppmøtetid og sted orienteres om på arrangementets facebooksider ell.  

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

 

Kiosksalg/kafedrift er ikke tillatt.

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

 

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

Når samtlige ekvipasjer har gjennomført møtes dommere (inntil 5 dommere) og gjennomfører dommermøte utendørs med god avstand fra hverandre.

Prøveleder registrerer alle prøver i DogWeb ARRA hjemme hos seg.

Etter at alle dommere, NKK representant og prøveleder har godkjent, blir kritikkskjema sendt pr epost til deltakere inklusive resultatliste.

 

Der det kan benyttes/ er mest hensiktsmessig med forenklet dommermøte, benyttes dette.

 

Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

 

Det er ikke tillatt med publikum.

 

Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere og deltaker.

 

Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK.

 

Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.

 

For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

 

Særskilte retningslinjer for de enkelte prøver:

 

Blod- og fersksporprøver (bevegelige og ordinære)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Elghundprøver løshund og bandhund (separat og samlet)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver hare (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøver dachs (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Drevprøve basset (bevegelig og ordinær)

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Spanielprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Prøveformer for Spaniels: 
64 – 65: Jaktanleggsprøver
67 – 69: Apportprøver
         68: Jaktprøver

Apportprøver foregår i vann og det er én startende hund med fører samt dommer til stede. I tillegg deltar assistent med skudd og kast. Avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktanleggsprøver består av en deltaker, dommer og kjentmann. Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet.

Jaktprøver består av en deltaker, dommer og skyttere (inntil 2 personer). Øvelsene foregår ute i terreng og avstander mellom tilstedeværende personer vil være minst 2 meter og for det meste langt mer enn minimumskravet. 

Deltakelse på Spanielprøver varierer, og vil oftest overstige 5 personer. Dette er håndterbart med variable oppmøtetidspunkt og/eller gjennomføring av prøven over 2 dager (lørdag/søndag) Hunder bedømmes aldri i parslipp eller i grupper, alltid enkeltvis. Ved overtegning etter påmelding foretas trekning.

Retrieverprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av NRK.

 

Prøveformer for retriever:

Kvalifiseringsprøver

Jaktprøve B (BK, AK og EK)

Tolling jaktprøve (TJP) (BK, AK og EK)

Working Test (WT)

 

Benyttelse av felles utstyr

Avdelingen stiller med dummyer eller vilt som ikke har vært brukt for mindre enn 2 dager siden. Dummy/vilt kan ikke benyttes av flere ekvipasjer på prøvedagen. Kan benyttes igjen etter 2 dagers lagring.

 

Vilt og dummyer skal deltaker, dommer og kaster/utlegger håndtere med hage- eller mekanikerhansker.

 

Etter avlevering legger deltaker dummy/vilt på bakken på anvist sted (deltaker skal ikke benytte dummyvest/dummyveske).

 

Dommer berører dummy/vilt kun der dommer anser det som hensiktsmessig.

Ett og samme våpen kan ikke benyttes av flere skyttere i løpet av dagen. Våpen vaskes (og pusses) etter bruk. Kan brukes av annen skytter tidligst 2 dager senere. Tilsvarende for radioer og liknende.

 

Halsende fuglehund

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Anleggsprøve for tysk jaktterrier

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger.

 

Fuglehundprøver; lavland, høyfjell og skog

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

 

Apportprøver

Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av FKF.

Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler

Fra NKKs Sportshundkomite

 

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig. Ytterligere informasjon og de generelle reglene som gjelder rundt dette finnes på nkk.no (LINK).

 

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

 

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer. 

 

NKKs lover § 1-2 angir NKKs formål:

«NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.»

 

For NKKs hovedstyre, NKKs sportshundkomité og NKKs klubber og forbund er det av avgjørende betydning å gjenoppta aktivitet. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig.  Ulike aktiviteter er også viktig for hele organisasjonen, for god og langsiktig drift til glede for medlemmer, positive aktiviteter med hund, raseforvaltning mv.

 

Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av prøver og aktiviteter innenfor dagens situasjon med koronapandemi. Dersom dagens smittevernregler mykes noe opp vil dette innebære at det vil være enklere for arrangør å avholde sitt arrangement. Det er i det følgende derfor lagt til grunn dagens situasjon som begrenser antall mennesker samlet i en gruppe og kravet til 2 meter mellom hver person.

 

Prøver og aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler

Angitte retningslinjer er vedtatt av NKKs sportshundkomité den 27.04.2020 (sak 13/20), herunder alle unntak fra de enkelte arrangementsregelverk, og gjelder fra 1.5.2020 og inntil videre.

 

De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (1.februar/ 31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, i perioden etter 1.mai og, sendes epost jakt@nkk.no

Dersom det er ønskelig vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsstevner med begrenset deltagerantall.

 

Nye innmeldte arrangement vil legges på terminlisten fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og denne veileder.

 

Det gis unntak fra å arrangere alle klasser. Det vil være derfor være mulig å arranger kun enkelte klasser (eks kun klasse 1)

 

Følgende regler gjelder

Arrangementet må foregå utendørs med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

 

Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert hele påmeldingsavgiften.

 

Stevneleder eller NKK-representant er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

Det skal være mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig, på stedet hvor deltagere parkerer, også å holde minst 2 meter mellom hver bil.

 

Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.

 

Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.

 

Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat. All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve/ konkurranse.

 

Kiosksalg/kafedrift er ikke tillatt.

 

Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.

Der det skal foretas ID-sjekk defineres dette under den aktuelle prøvetype.

 

Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.

 

Eventuelle banetegninger kan offentliggjøres på arrangementets side (facebook, hjemmeside ell). Deltager må kunne påregne mindre endringer.

 

Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

 

For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter.

 

Særskilte retningslinjer for de enkelte prøver/aktiviteter:

 

Agility

·       Banen bygges av en eller to personer. Dersom det er to personer må disse holde tilstrekkelig avstand til hverandre (minst 2 meter). Samme person(er) skal bistå i banen ved eventuelle riv av hinder. Dette for å unngå eventuell smitteoverføring via hindermateriell.

·       Dommer skal holde minimum 2 meter avstand til deltager

·       Dersom det er flere dommere og ringer, skal området arrangementet arrangeres på være tilstrekkelig stort slik at kravet til minimum 2 meters avstand mellom ulike grupper overholdes.

·       Arrangør kan legges til rette for at det kan være flere grupper på 5 personer samlet på samme sted så sant hver gruppe holder god avstand til hverandre, minst 2 meter.

·       Det må tilrettelegges slik at de som skal fungere i ringen ikke må være tilstede i ringen samtidig. Maksantallet på 5 personer kan ikke overstiges. Det må derfor legges til rette for at de som har en rolle i ringen er gitt dedikerte sitteplasser og kan holde en avstand på minimum 2 meter til hverandre.

·       Ved briefing i banen kan det aldri være flere enn 5 personer samtidig i banen. Hver person skal holde en avstand på 2 meter til hver andre. Det er ikke tillat å ta på hinder/ utstyr. Briefing vil foregå i 5 minutter per gruppe.

·       Arrangør kaller inn en klasse/ størrelse av gangen (eksempelvis small klasse 1). Disse fullfører både agility og hopp før neste klasse møter.

·       Det må legges opp til at deltager som venter på tur kan holde tilstrekkelig avstand, minst 2 meter til neste deltager.

·       Bånd/ belønning legges i utsatt bøtte som håndterers av en person, for eksempel tidtaker.

 

Lydighet

·       Banen bygges/ settes opp av en person. Samme person skal bistå i banen ved eventuelle riv av hinder. Dette for å unngå eventuell smitteoverføring via hindermateriell.

·       Dommer skal som hovedregel holde minimum 2 meter avstand til deltager, dette gjelder også under tilgjengelighets-øvelsen.

·       Øvrige aktører i ringen (ringsekretær, konkurranseleder) holder minimum 2 meters avstand til deltager og hverandre.

·       Dersom det er flere dommere og ringer, skal området arrangementet arrangeres på være tilstrekkelig stort slik at kravet til minimum 2 meters avstand mellom ulike grupper overholdes.

·       Startlisten settes opp slik at det er grupper på maksimalt 5 personer som samles. Arrangør må sørge for at kun deltager som skal gå prøven er på banen. Det må settes av tilstrekkelig tid slik at neste ekvipasje kan komme seg på banen. Når første gruppe er ferdig skal denne reise hjem før neste gruppe kan møte.

·       Det benyttes personlig apportbukk i alle klasser. Konkurranseleder legger ut apportene i klasse 3 og FCI 3 og skal benytte engangshansker ved utlegging. Det benyttes nye hansker mellom hver ekvipasje. Alternativt til engangshansker kan plastposer («brødposer») benyttes.

·       Tilgjengelighetsøvelsen i klasse 1: Dommer går mot ekvipasjen, stopper på 2 meters avstand, og vurderer hundens reaksjon. Fører og dommer strekker frem hånden uten å være i kontakt.

·       Klubb/arrangør er ansvarlig for å ha neseprøver tilgjengelig, men øvelsen vil utføres med uberørte pinner både i klasse 3 og i FCI  3 (unntatt førers pinne).

 

Rally

·       Banen bygges/ settes opp av en person. Samme person skal bistå i banen ved eventuelle riv av hinder. Dette for å unngå eventuell smitteoverføring via hindermateriell.

·       Ved briefing i banen kan det aldri være flere enn 5 personer samtidig i banen. Hver person skal holde en avstand på 2 meter til hver andre. Det er ikke tillat å ta på hinder/ utstyr. Arrangør/ dommer kan avgjøre om briefingtiden reduseres ved behov til 5 minutter per gruppe.

·       Det kan være flere grupper på 5 personer samlet på samme sted så sant hver gruppe holder god avstand til hverandre, minst 2 meter.

·       Dommer skal holde minimum 2 meter avstand til deltager

·       Dersom det er flere dommere og ringer, skal området arrangementet arrangeres på være tilstrekkelig stort slik at kravet til minimum 2 meters avstand mellom ulike grupper overholdes.

·       Det vil ikke være tillat med utstyr som matskåler og leker.

·       Berøringsøvelser utgår.

·       Startlisten settes opp slik at det er grupper på maksimalt 5 personer som samles. Arrangør må sørge for at kun deltager som skal gå prøven er på banen. Det må settes av tilstrekkelig tid slik at neste ekvipasje kan komme seg på banen. Når første gruppe er ferdig skal denne reise hjem før neste gruppe kan møte.

 

Kreativ lydighet

·       Det benyttes maksimalt 2 dommere.

·       Rekvisitter til benyttelse i programmet må fører selv sette ut mellom to ekvipasjer.

·       Deltager sender musikkvalget på epost. Det er ikke tillatt å ta imot CD-plater/ USB-pinne. Person som styrer musikken har dedikert plass utenfor ringen, men i tilstrekkelig nærhet til ringen.

·       Det kalles inn en og en klasse om gangen (puljevis), f.eks. 10 deltakere pr time. Da unngås opphopning av folk  stedet, - samtidig som arrangør kan overholde restriksjonene.  den måten blir det også enklere for ekvipasjene å få tid, plass og mulighet til både oppvarming, lufting, plassering av utstyr og rekvisita osv. Dessuten blir det enklere å «oppbevare» hundene trygt i bilen. Ulempen er selvsagt at det blir lengre dager  dommerne.

·       Ved banevandring kan det aldri være flere personer enn at det skal være mulig å holde minimum 2 meter avstand til hverandre (maksimalt 5 personer samtidig i banen). Arrangør/ dommer kan avgjøre at det ikke vil kunne gjennomføres banevandring dersom dette ikke lar seg gjøre tidsmessig.

·       Dommerne sitter på utsiden av ringen.

·       Det benyttes ikke poengutregner. Dommers poeng og resultat publiseres etter endt konkurranse.  

 

Lure coursing

·       Det kalles inn grupper på 5 personer. Når første gruppe har hatt sine løp kan neste gruppe møte opp. Det må settes av tilstrekkelig tid mellom gruppene.

 

Vannprøver

·       Oppmøtetid blir enkeltvis

·       Dommer/prøveleder og skriver/ NKK-representant får hvert sitt telt, dette for å ivareta kravet til minimum 2 meter.

·       Det må benyttes båt som er så stor at kravet til tilstrekkelig avstand mellom figurant og roer opprettholdes.

·       Kontakt med figurant er ikke tillat. Dette løses ved at fører stopper på avstand når hunden har løst oppgaven.

·       Livløs figurant byttes ut med dukke. Dukken ligger i vann mellom hver håndtering.  

·        Det benyttes egne apporter. Kaster benytter engangshansker (eller lignende) ved kontakt med apport.

·       Apportene ligger i vann og dette anses i seg selv å ivareta smittevernet. 

·       I Elite byttes figurant i båt ut med dukke.

 

Brukshundprøver spor/ rundering

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper. Eksempelvis kan en sporgruppe bestå av maksimalt 5 personer.   

·       Rundering: Fører må holde minimum 2 meter til figurant ved påvis i rundering.

·       Feltsøk: Det benyttes egne gjenstander og feltlegger må benytte hansker ved utlegging av feltgjenstander som da har fert/ lukt av fører.

·       Lydighet – se lydighetskonkurranse-unntakene.

 

RIK og RIK-brukshundprøver

Følgende prøver faller inn under denne prøvekategori:

Ferdselsprøve – kan ikke gjennomføres

Utholdenhetsprøve

Lydighet 1
Lydighet 2

Lydighet 3
Spor- og Lydighetsprøve 1

Spor- og Lydighetsprøve 2

Spor- og Lydighetsprøve 3

Lydighet- og figurantsprøve 1 – kan ikke gjennomføres

Lydighet- og figurantsprøve 2 – kan ikke gjennomføres

Lydighet- og figurantsprøve 3 – kan ikke gjennomføres

IGP Forprøve – kan ikke gjennomføres
IGP 1 – kan ikke gjennomføres
IGP 2 – kan ikke gjennomføres
IGP 3 – kan ikke gjennomføres
Sporhundprøve Forprøve

Sporhundprøve 1

Sporhundprøve 2

Internasjonal Sporhund prøve

 

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper. Eksempelvis kan en sporgruppe bestå av maksimalt 5 personer.  

·       ID-sjekk og vesenstest utføres ved at det holdes minst 2 meter avstand til andre ekvipasjer. Hundefører sjekker selv chip, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.

·       Håndhilsning er ikke tillat. Fører «hilser» på dommer ved at dommer og fører strekker frem hendene uten fysisk kontakt.

·       Det benyttes personlige apporter i lydighet (gruppe B)

·       Ferdselsprøver og gruppe C-øvelser kan ikke gjennomføres da noen av momentene i prøven/ gruppen innbefatter nærkontakt mellom figuranter og deltager.

 

Kåringsprøver

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper. Eksempelvis kan en sporgruppe bestå av maksimalt 5 personer. 

·       Det benyttes personlige apporter, se for øvrig lydighetskonkurranse-unntakene.

 

 

Smellerprøver

·       Oppmøtetider må tilrettelegges slik at det ikke samler flere enn 5 personer i grupper.

·       Ved håndtering av bokser benyttes hansker for å redusere smitterisiko.

·       I ventesone må det til enhver tid kunne holdes minst 2 meter avstand til andre

 

Mentaltester (alle typer)

Utgår inntil videre da noen av testmomentene innbefatter kontakt mellom testleder og fører, samt at det skal være publikum til stede

 

Trekkhundprøver polare raser

Ikke aktuelt før vinteren igjen


29.04.2020

Informasjon om dagens pressemelding

 

I dag sender vi ut pressemelding – dere kan lese den på lenken her.

 

Formålet med pressemeldingen er å få pressedekning som vekker oppmerksomhet hos Abid Raja og de andre statsrådene og komiteene vi har sendt henvendelser til.

Regjeringen arbeider nå med revidert nasjonalbudsjett og tilpasning av frivillighetsordningen.

Det er sendt oppdrag til regjeringen om å vurdere å utvide kontantstøtteordningen for dekning av faste kostnader til å gjelde frivillige organisasjoner.

NKK ønsker oppmerksomhet slik at organisasjonen vår blir hensyntatt i vurderingene.

 

Vi ønsker å understreke at vi er ydmyke og takknemlige over bidragene vi har fått tilsagn om i forbindelse med «redningsaksjonen» der vi ba dere om lån.

Mange har svart allerede, og vi vet mange av dere har møter i nær fremtid.

Vi ser at det etterspørres en oversikt over lån og donasjoner blant medlemmene. Oversikten vil komme når vi har fått mer oversikt, og når flertallet av dere har fått behandlet forespørselen.

Dere kan forvente en oversikt ut i neste uke.

 

Denne uken har vi fullt trykk inn mot politiske miljøer. Vi har hatt direkte kontakt med både Kulturdepartepartementet, Familie- og kulturkomiteen, Finanskomiteen og Koronakomiteen.

Vårt mål med den politiske kontakten er å få hjelp i form av støtte – ikke lån. Det ville være det beste for hele organisasjonen i det lange løp.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


--------------------------------------
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk 


24.04.2020

Hundeeiernes organisasjon nærmer seg konkurs -
faller mellom to stoler når regjeringens krisepakker utformes

 

Norsk Kennel Klubs formål er hundevelferd, raseavl og aktiviteter for hundeeiere, og ikke økonomisk overskudd. Dette gjør at vi ikke får ta del i krisepakkene for små og mellomstore bedrifter, som statlig garanti på banklån og kontantstrømstilskuddet.

- Vi er mindre verdt som organisasjon enn vi ville vært om målet vårt var å skape utbytte til eiere, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna.

Et bilde som inneholder hund, person, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Hvert år i november fyller NKK med 15 000 hunder og rundt 30 000 mennesker Norges Varemesse til randen. Statsminister Erna Solberg besøkte utstillingen i 2015. I år står årets største hundeutstilling i fare for å bli avlyst. Dette vil medføre milliontap for både NKK og ikke minst lokalt næringsliv i og rundt Lillestrøm (Foto: Ole Petter Opøien/Norges Varemesse)

 

NKK er hundeeiernes organisasjon. Vi jobber for at hunden skal ha en naturlig og god plass i samfunnsstrukturen. Arbeidet går ut på både å informere og lære opp hundeeierne våre, å lære barn om hundespråk og adferd, og å jobbe for at samfunnet tilrettelegges for at hunder skal kunne leve gode liv i sine omgivelser.

Vi er den eneste organisasjonen i Norge som har rettigheter fra den internasjonale organisasjonen FCI til å registrere rasehunder og føre stamtavler som viser slekt og helsetilstand i generasjoner bakover. Stambokregisteret («slektsregisteret» for hunder) har vi ført i 120 år – det er helt unikt, og uerstattelig.

NKK har aktiviteter som engasjerer mange mennesker over hele landet hver eneste dag og hver eneste uke. Siden 5. mars har 175 terminfestede arrangement blitt avlyst eller utsatt. I fjor hadde vi oppunder 24 000 påmeldinger til disse arrangementene. I tillegg kommer utallige treninger, kurs og sosiale sammenkomster for både medlemmer og andre som er interesserte i hund. Våre aktiviteter er viktig både for hunder og mennesker, både fysisk og sosialt, og vi er mange som gleder oss til å komme i gang igjen.

NKK er en viktig samarbeidspartner for politikere som er interessert i hundehelse. Vi har en faglig hundekompetanse som både LMD og direktorater benytter seg av jevnlig.

Nå står NKK i fare for å gå konkurs. I månedsskiftet juni/juli – etter fire måneder nedstenging av det meste av aktiviteter – vil NKK sentralt stå uten likvide midler, og måtte begjære oppbud.

 

NKK treffes ikke av regjeringens krisepakker

NKK reddes ikke av krisepakken til frivilligheten. Krisepakken erstatter tapte netto påmeldingsinntekter for to av våre hittil fem avlyste arrangementer. Den erstatter ikke tapt varesalg under utstillingene, ikke mulighetene for spons eller utleie av standplass til leverandører til bransjen. Søknadssummen som setter maksimal grense for tildelingsbeløp er på 1,2 millioner kroner. Tapet NKK har hatt siden starten av mars til dagens dato beløper seg til over fire millioner kroner. Tapet blir større måned for måned så lenge nedstengingen av aktivitet foregår. De virkelig store arrangementene og aktivitetene har NKK sommer og høst. Når det nå signaliseres at dette blir forbudt i hele 2020, medfører dette virkelig store tap for NKK i månedene som kommer.

Likviditetstapet er på kort sikt det mest kritiske punktet for oss. Vi har normalt en sunn drift med en stor kontantgjennomstrømming fra både egne og våre medlemsklubbers arrangementer. Denne likviditeten er nå helt borte.

En rammekreditt fra en bank ville løst det likviditetsmessige og gitt ro. Men vi får ikke tilgang til banklån med statlig garanti fordi vi er en ideell organisasjon og ikke registrert i foretaksregisteret. Heller ikke kontantstøtteordningen for små og mellomstore bedrifter hjelper oss, med samme begrunnelse, den favner ikke ideelle organisasjoner. Man må ha økonomisk overskudd som formål for å få både statsgaranti for banklån og kontantstøtte.

 

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne

NKK er ikke et idrettslag drevet på frivillig basis. Vi har 35 ansatte som jobber for å sikre at avl og oppdrett foregår slik at det ivaretar hundevelferd og -helse. De jobber også med å tilrettelegge for aktiviteter og prøver og utstillinger for hundeeiere. Våre medarbeidere er høyt kompetente og bidrar til å lære opp oppdrettere. De bidrar også til samarbeid med Mattilsynet og LMD for å sikre at myndighetenes regelverk favner godt og riktig.

NKKs virksomhet genererer ikke bare arbeidsplasser hos oss. Helsetester og aktiviteter gir også arbeid til andre aktører. Helsetester på rasehunder for en sunn raseavl sikrer god hundehelse. Dette gjøres gjennom samarbeid med veterinærstanden og skaper arbeidsplasser der. Med titusenvis av dugnadstimer i året genereres vesentlig høyere verdier og aktivitet enn administrasjonens størrelse skulle tilsi. Et eksempel er når vi i normalsituasjon fyller Norges Varemesse til randen med hunder og hundeeiere over tre dager i november hvert år – over 30 000 mennesker er innom og skaper aktivitet og arbeid for både messe, transportselskaper og hoteller i og rundt Lillestrøm. Dette arrangementet alene bidrar med inntekter til lokalt næringsliv i størrelsesorden 15-20 millioner.

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna og assisterende direktør Marianne Ono Njøten i Norsk Kennel Klub. De er bekymret for fremtiden i Hunde-Norge dersom organisasjonen går konkurs. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no)

 

NKK har de samme utfordringene som SMB-markedet

Vi kan ikke stanse driften og vente på at det går over. Vi har faste kostnader på linje med bedriftene som får kontantstøtte – og vi har inntektstap fra annet enn påmeldingsavgifter/billettinntekter på lik linje med dem.

Våre 72.000 engasjerte medlemmer får en bedre hverdag takket være sitt samvær og aktivitet med hund, og deres hunder får et bedre liv takket være vårt bidrag til deres velferd. Vi trenger hjelp på deres vegne slik at vi kan fortsette med den viktige samfunnsnyttige jobben vår – og vi trenger den hjelpen nå.

Torbjørn Brenna, administrerende direktør i Norsk Kennel Klub Et bilde som inneholder mann, person, har på seg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kontaktpersoner:

Jan Helge Nordby, leder i hovedstyret i Norsk Kennel Klub - telefon 953 67 052

Torbjørn Brenna, administrerende direktør Norsk Kennel Klub – telefon 901 59 295


10.04.2020

Veiledninger ved avlysninger og utsettelser av arrangementer

 

Klubber, forbund og regioner som avlyser eller utsetter arrangementer i perioden 5. mars – 30. april kan søke kompensasjon etter regjeringens kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren etter nærmere betingelser. Melding om endring må også sendes til NKK.
Vedlagt følger rutinebeskrivelser for avlysning og utsetting av arrangementer.

 

Alle terminfestede arrangementer med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni 2020, vil måtte utsettes eller avlyses. Dette er ikke en beslutning fra NKK, og den kan derfor ikke vurderes/gis dispensasjon fra av oss.

Det er Helsedirektoratets veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet som styrer dette.

 

For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien. Både NSU, Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen arbeider med løsninger for sine respektive områder med mål om å kunne komme i gang med aktiviteter som ivaretar smittevernforskriften og overholder helsemyndighetenes anbefalinger.

 

NKK understreker at klubber, forbund og regioner som nå må avlyse arrangementer, vil få tilbud om å melde inn nye arrangementer så snart myndighetene åpner for dem. Det vil bli gitt mulighet til å utvide med en ekstra utstilling eller prøve samme helg (eks. 1 utstilling hver dag lørdag og søndag). Ordinære rutiner for innmelding av terminfestede arrangement gjelder altså ikke for kalenderåret 2020.

 

Økonomisk bistand fra regjeringens kompensasjonsordning for arrangører

Det kan søkes kompensasjon for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars til 30. april. Det kan søkes midler også for ikke-terminfestede arrangementer dere må avlyse/utsette. Disse trenger ikke meldes til NKK.

Arrangement som avlyses/utsettes i perioden 1. mai til 15. juni er det foreløpig ingen kompensasjonsordning for. Vi håper regjeringen vil utvide gjeldende ordning slik at den virker så lenge forbudet mot større arrangement gjelder, men vi har ingen garanti for dette.

 

Hver arrangør må ha et samlet søkebeløp (for alle aktuelle arrangementer) på minimum kr 25 000 i søknaden.

 

Arrangører som avlyser kan søke om kompensasjon for tapte nettoinntekter fra påmeldingsavgifter, billettinntekter mv. Man får ikke kompensert tapte salgsinntekter fra f.eks. salg av mat, profilartikler, rosetter mv. Også kostnader som kommer på grunn av avlysningen kan man søke kompensasjon for – f.eks. avlysningsgebyrer hos hoteller, haller mv.

Arrangører som utsetter arrangementer kan det kun søkes kompensasjon for merutgifter som følge av utsettelsen. Dersom man siden ser at man må avlyse, kan man ikke søke kompensasjon med tilbakevirkende kraft, søkevinduet stenges 21. april.

 

Det er viktig å merke seg at kompensasjonsordningen ikke er ment å dekke alle tapte inntekter – den dekker tapt budsjettert overskudd av arrangementet. Dette er altså ikke en likviditetsmessig bistand, men en mer langsiktig økonomisk tiltakspakke for at idrett og frivillighet skal kunne overleve aktivitetsstansen over tid.

Veiledere

Vedlagt i denne eposten følger veiledninger for dere som må avlyse eller utsette arrangementer fremover.

 

Veiledningene er inndelt som følger:

1.       Hvordan melde endringer i terminfestede arrangementer til NKK

2.       Hvordan søke kompensasjon fra regjeringens kompensasjonsordning for perioden 5. mars-30. april. Denne er litt ulik avhengig av om arrangement avlyses eller utsettes:
a. Avlyste arrangementer – kompensasjon for netto inntektstap, samt påløpte merkostnader
b. Utsatte arrangementer – kompensasjon for påløpte merkostnader grunnet utsetting

 

Spørsmål vedr. endringer i terminlister sendes til utstilling@nkk.no.

Spørsmål vedr. kompensasjonsordningen sendes til soknad@nkk.no.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no


--------------------------------------
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk

 

 

 

Veileder 1

Melde endringer i terminfestede arrangement

 

NKKs klubber, forbund og regioner må selv ta stilling til om deres terminfestede arrangementer i perioden frem til 15.06.2020 skal utsettes eller avlyses. NKK vil utvise stor fleksibilitet i fht arrangørenes ønsker og arrangør kan utsettes eller avlyse uten at dette vil få konsekvenser for fremtidige arrangement.

Ny dato trenger ikke være på plass nå om man velger å utsette, den kan man komme tilbake til når forholdene ligger til rette for dette.
Dersom arrangører ønsker å utsette arrangement nå, så vil det være mulig å avlyse disse senere dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig for arrangør å få til på et senere tidspunkt1).

 

Arrangør må selv vurdere og ta en avgjørelse for sitt/sine arrangement

Arrangører må på eget grunnlag beslutte om de ønsker å avlyse nå, eller forsøke å gjennomføre arrangementet senere i 2020 (gitt at dette blir mulig i fht nasjonale smittevernsbegrensninger).

 

Vurdering sendes på epost til NKK

Alle arrangører som har terminfestede utstillinger eller prøver frem t.o.m. 15.6. må sende tilbakemelding på epost til utstilling@nkk.no med informasjon om arrangementet skal utsettes eller avlyses.
Vi ber om at følgende informasjon fremkommer i eposten:

•             UtstillingsID eller PrøveID samt navn på prøver (rallylydighet, agililty, apportprøver etc)

•             Arrangørklubb ev. avdeling

•             Om det terminfestede arrangementet skal avlyses eller utsettes.

•             Kontaktperson som NKKs administrasjon kan kontakte ved ev. behov for avklaringer.

 

Som kjent er en stor del av de ansatte i NKKs administrasjon permittert på grunn av koronapandemiens konsekvenser. Vi ber derfor om forståelse for at vi har redusert kapasitet til å besvare spørsmål fra klubber, forbund og regioner.

 

Stenge for elektroniske påmeldinger

Arrangør må selv stenge for elektroniske påmeldinger i DogWeb dersom dette ikke allerede er gjort. Se ev. side 6 i veiledningen.

 

Refusjon av påmeldingsavgift må vente

HS-vedtak 30/20 lyder:

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

 

Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg.

 

Først når disse likviditetsavklaringen er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer.

Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig.

 

 

1) Det er viktig at arrangør er oppmerksom på at kompensasjonsordningen for arrangører har ulikt søkergrunnlag avhengig av om arrangementet er avlyst eller utsatt, se egen veileder under.

Terminfestede arrangementer der arrangør anser at det uansett ikke vil være mulig å gjennomføre utstillingen eller prøven senere i 2020 bør avlyses.

Arrangører med terminfestede arrangementer man er usikker på om det er mulig å gjennomføre siden, og der et tap ved en avlysning er søkbart etter kompensasjonsordningen (arrangørens totale tap > 25 000 kroner i mars/april), må vurdere risikoen for at kompensasjonsordningen ikke vil gjelde dersom man utsetter nå, og må avlyse siden.

 

Veileder 2

Søke kompensasjon fra regjeringens kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden 5. mars-30. april

 

Søknadene sendes direkte til myndighetene fra hver arrangør.

 

Forutsetninger for å søke

1.       Arrangør var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020

2.       Arrangementet/arrangementene var planlagt avholdt mellom 5. mars og 30 april 2020.
Avlysningen må ha skjedd som følge av påbud fra helsemyndighetene.

3.       Arrangementene det søkes for må ha deltakeravgift og/eller billettinntekter. Det kan søkes for både terminfestede og ikke terminfestede arrangementer.

4.       Det må kunne dokumenteres budsjetterte påmeldingsavgifter og budsjetterte kostnader for hvert arrangement det søkes kompensasjon for2).

5.       Samlet tap pr arrangør er minst kr 25 000 for perioden.

 

Merk at dersom flere arrangører samarbeidet om arrangementet kan bare én søknad sendes inn. Arrangørene må avklare seg imellom hvem som sender søknaden.

Raseklubber som ønsker å samle sine avdelinger for å sende felles søknad, må selv koordinere dette.

 

Hva kan vi søke kompensasjon for?

Ved avlysning kan det søkes om kompensasjon for tap av netto påmeldingsavgift/billettinntekt/deltakeravgift og merutgifter som følger av avlysningen.

Ved utsettelse kan det kun søkes kompensasjon for merutgifter som følge av utsettelsen.

 

Lotteri og Stiftelsestilsynet har en omfattende spørsmål og svar side her. Vi anbefaler alle søkere å lese gjennom denne før dere starter søknadsarbeidet.

 

Når/hvor skal vi søke?

Søknadsportalen åpnes 14. april. Søknadsfrist er 21. april.

Søknadsskjemaet kommer på nettsiden www.lottstift.no.

 

Forberedelser til søknaden kan gjøres allerede nå

·         Arrangører som er registrert i mva-registeret må bruke tall ekskl. mva.
Arrangører som ikke er registrert i mva-registeret trenger ikke tenke på mva – bruk reelle tall/bruttotall.

·         Tallene du skal bruke, finner du i budsjettet for 20202).

·         Dersom klubben/forbundet ikke har budsjett, må tall fra samme prøve eller utstilling 2019 brukes som grunnlag2).

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert et regneark som arrangører kan benytte for å forberede seg på søkeprosessen.

Vi anbefaler dere som ønsker å søke å fylle ut regnearket i forkant av 14.04, slik at alt er klart til søknaden skal fylles ut og sendes inn. De samme tallene dere plotter inn i regnearket skal mest sannsynlig inn i et elektronisk skjema når søknaden åpnes opp.

 

Regnearket kan lastes ned her.

 

Nærmere om regnearket

Regnearkene inneholder en del som summerer opp poster og en del som skal fylles ut med det enkelte arrangement som er berørt. Det inneholder også egne faner med beskrivelser og definisjoner på hvordan det fylles ut.

 

Følgende poster ligger i kolonnene i den delen av skjemaet som arrangørene skal fylle ut:

 

Nr

Posten er fastsatt automatisk

Type

Her må man velge i en nedtrekksgardin - velg «frivillig»

Navn på arrangement

Hva heter utstillingen / prøven i terminlisten.
Ved ikke terminfestede arrangementer – bruk navnet som er benyttet ved markedsføring av arrangementet.

Sted i Norge

Hvor avholdes prøven/utstillingen

Planlagt arrangert

Sett inn dato for oppstart og dato for avslutning

Status

Settes som avlyst eller utsatt. Mrk at om du velger «utsatt» gir det kun rett til tilskudd til merutgifter som følge av utsettelsen.

Dato for avlysning/stegning

Her skal man sette inn datoen for når det ble publisert at man avlyste arrangementet. Datoen kontrolleres i forhold til pålegg/råd fra helsemyndighetene for avlysningen/utsettelsen.

Netto tapt billettinntekt

Budsjettert billettinntekt

Gå inn i budsjettet og hent tallet for det dere har budsjettert på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Faktisk billettinntekt

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noe inntekter, skal dette inn her

Netto tapt deltakeravgift

Budsjettert deltakeravgift

Gå inn i budsjettet og hent tallet for det dere har budsjettert som påmeldingsavgifter på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Faktisk deltakeravgift

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noen inntekter, skal dette inn her.

Budsjettert overskudd/underskudd

Budsjettert totalinntekt

Her føres budsjettert totalinntekt på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Budsjetterte totalkostnader

Her føres budsjettert totalkostnad på arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019)

Faktisk overskudd/underskudd

Faktisk totalinntekt

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noen inntekter, skal dette føres her.

Faktiske totalkostnader

Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning og har hatt noen kostnader i forbindelse med arrangementet, skal dette føres her.

Kostnader dekt gjennom andre Covid-19- tilskudd

Her legges inn om man har fått støtte fra andre tiltak vedr. covid-19. For de fleste arrangører under NKK-paraplyen vil det ikke være noe å føre i denne posten.

Netto merutgifter

Hvis man har avbestilt for eksempel hotell, bane, hall ol. for sent i forhold til kontrakt får man et gebyr for for sent avbestilt. Gebyret føres her

Dersom man har måttet dekke reisekostnader for dommere, ringsekretærer ol, som ikke dekkes av forsikring (dette må man være beredt til å kunne dokumentere) så skal det inn her.

Dersom du har spørsmål rundt søknaden/utfylling av denne, kan det sendes til: soknad@nkk.no så skal vi prøve å hjelpe. Telefonhenvendelser vedr søknaden vil ikke bli besvart av NKK med bakgrunn i sterkt redusert kapasitet.

 

2) Arrangør skal kunne dokumentere alle tall i etterkant. Arrangementenes budsjetterte resultat vil for enkelte søkere i ettertid bli vurdert opp mot overskudd for arrangementer i tidligere år eller liknende arrangementer. Ved avvik mellom arrangementenes budsjetterte resultat og tidligere eller liknende arrangementer vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt, med mindre arrangøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.


07.04.2020

Stans i idretts- og kulturarrangementer til den 15. juni

 

Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

Dette innebærer at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien.

 

Mange klubber, forbund og regioner må avlyse/utsette sine utstillinger og prøver den nærmeste tiden. Dessverre innebærer også vedtaket at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni. Vi må også avlyse NKK Tromsø i midten av juni.

 

Refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke skje foreløpig

Vi vet at dere – som vi – vil få mange spørsmål rundt hva dette betyr for de som har meldt seg på de ulike arrangementene som må avlyses.

 

For NKKs arrangement gjør vi gjeldende bruk av force majeure. Kjernen i force majeure er at tapet blir der det rammer. Vi understreker at det ikke er meningen at noen part skal tjene på avlysninger, heller ikke i force majeure-situasjoner.

Norsk Kennel Klub skal altså ikke ha noen fortjeneste på avlysningene på egne arrangementer. Det er pr nå et uoversiktlig kostnadsbilde grunnet situasjonen, men tilbakebetaling vil bli vurdert fortløpende, og separat for det enkelte arrangement.

 

Også klubber og forbund må avvente refusjon

Som vi informerte om i brev til klubber og forbund 18. mars, gjorde HS i ekstraordinært HS-møte 17. mars et vedtak om at oppgjør/aktivitetsavregning til klubber, forbund og regioner ble utsatt inntil videre. (Vedtaket er siden endret til at alle avholdte arrangement kan gjøre oppgjør/aktivitetsavregninger, og dette er gjort for de fleste.)

 

HS-vedtak 30/20 lyder:

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

 

Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg.

 

Over påske vil det bli mulig å søke midler fra krisepakken regjeringen har opprettet for idrett og frivillighet. Vi har tro på at både NKK sentralt og dere i klubber, forbund og regioner vil kunne få midler fra denne ordningen. NKK har også en søknad om lån hos vår bankforbindelse, dersom vi får dette, vil det avhjelpe likviditetssituasjonen.

 

Først når disse avklaringene er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer. Vurdering av kostnadsbildet med utgangspunkt i force majeure-prinsippet kan gjøres for å beslutte graden for tilbakebetaling. I vurderingen dere gjør er det viktig å merke seg at det vil bli belastet IT-avgift og aktivitetsavgift for de avlyste arrangementene. Klubber/forbund/regioner som velger å tilbakebetale full påmeldingsavgift via NKKs automatiske tjenester vil få en faktura tilsvarende disse avgiftene.

 

Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig.

 

Det vil bli lagt ut informasjon om dette på NKKs nettsider i ettermiddag/kveld.

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon


03.04.20

Anbefaling for aktiviteter under korona-pandemien

Under følger de anbefalingene fra NKK* til klubber, forbund og regioner som ønsker å starte opp aktiviteter.

Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs fellesanbefalinger er å hindre smitte.

 

Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

 

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020

 

Felles anbefalinger for aktiviteter

Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

 

Det er opp til hver enkelt klubb/forbund å selvstendig vurdere om dere kan etterleve anbefalingene for aktiviteter dere ønsker å starte opp.

 

Anbefalingene er også publisert på NKKs nettsider, her.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon


03.04.20

En svært alvorlig situasjon

 

Norsk Kennel Klub er allerede i en svært alvorlig likviditetsmessig situasjon.
Hovedstyret er bekymret, sier HS-leder Jan Helge Nordby.

 

Stort inntektsbortfall

Av en budsjettert omsetning på rundt 74 millioner kroner, kommer over 22 millioner fra NKKs internasjonale og nordiske utstillinger, samt aktivitetsavgift fra klubber og forbunds aktiviteter. Rundt 27 millioner kommer fra helse- og registreringsinntekter.

 

Samlet kommer rundt 73% av inntektene fra tjenester som nå er hardt berørt av korona-pandemien, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna. I tillegg til at alle aktivitetsrelaterte inntekter er helt fraværende, frykter vi fall i salg av helse- og registreringsprodukter i tiden som kommer. Dersom nedstengingen av Norge varer over påske, forventer vi at det også vil gjøre utslag i bl.a. annonseinntekter, muligheten for nye sponsorater/samarbeidsavtaler, og i verste fall også på medlemstallet.

 

Sparer kostnader alle steder det er mulig

NKK sparer på alle kostnader der det er mulig. I tillegg til at alle reisekostnader og all IT-utvikling ble stanset umiddelbart 12. mars, har vi selvsagt stanset alle markedsføringskostnader, inklusive utsendelse av materiell til skolebarn. Hundesport vil ikke bli sendt ut i papirformat denne gangen, medlemmene vil motta det digitalt for å spare trykke- og portokostnader, også produksjonskostnaden er tatt ned til et minimum.

 

Vi ser allikevel at vi har løpende faste kostnader på rundt 1,5 millioner hver måned (18 millioner pr år) for å holde IT-løsninger som Dogweb, internettsider og NKKs Min side for elektroniske tjenester oppe, samt drifte lokalene på Holmlia på et minimum. Dette er kostnader som løper uavhengig av inntektsnivået vi har.

 

I tillegg kommer lønnskostnader. Fra og med 1. april ble over 60 % av medarbeiderne i NKK permittert. Medarbeiderne som jobber med helse- og registreringstjenester, er delvis på jobb for å sikre at vi kan imøtekomme behovet for kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og screeningundersøkelser. Vi er også avhengig av å ha ansatte som kan jobbe med kjerneoppgaver innen økonomi og medlemsservice/kommunikasjon.

 

Sunn økonomi i normalsituasjon, men forventer langvarige økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen

NKK har en sunn økonomi og en solid egenkapital* i en normal situasjon. Økonomi og egenkapital ble svekket i fjor under hundesykdommen.

Inntektssvikten vi opplever nå vil ikke kunne hentes inn igjen, og vil ha langvarige økonomiske konsekvenser for organisasjonen også når korona-krisen er over.

 

Vi nærmer oss en kritisk likviditetssituasjon

Egenkapitalen* i virksomheten er en regnskapsmessig størrelse. En solid egenkapital* betyr altså ikke – som vi ser mange i sosiale medier tror – at hele beløpet er tilgjengelig på en bankkonto.

Når inntekter bortfaller, mens vi fremdeles må betale løpende utgifter, tærer det på likviditeten.

Dette merker Norsk Kennel Klub allerede nå, til tross for alle tiltak. Dersom vi har et nedstengt Norge inn mot sommeren vil situasjonen bli kritisk. Da vil også helse- og registreringstjenestene bli berørt, og tjenestetilbudet fra NKK vil ikke kunne opprettholdes.

 

Vi har håp om at vi kan få støtte fra de to av krisepakkene regjeringen har presentert, og fortsetter også arbeidet med å søke likviditetstilskudd gjennom å få innvilget en bankkreditt.

 

Om jobben for å få hjelp gjennom krisepakker

Regjeringen har kommet med en rekke krisepakker.

 

De første krisepakkene som kom (fase 1) var ikke tilpasset vår drift, skattebaserte tiltak treffer ikke, og den store ordningen med bankgarantier kan vi heller ikke dra nytte av. Vi har vært i dialog med vår bankforbindelse, som vi opplever som imøtekommende, men som også forklarte oss at disse garantiene kun gjaldt bedrifter som allerede har en lånefinansiering. NKK har ikke banklån og kan således ikke få denne likviditetshjelpen fra banken.

 

Vi henvendte oss derfor til myndighetene og informerte om dette, og ba om mer tilpasset hjelp.

Det har siden kommet en krisepakke som også skal tilpasses frivilligheten – den ble presentert fra myndighetene 17. mars. Til tross for at det jobbes med å få på plass vilkårene for pakken, har det fremdeles ikke blitt åpnet for å søke midler fra denne. Vi håper den kommer raskt på plass nå.

 

Også den nye pakken som ble lansert denne uken, med støtte til faste driftskostnader for små og mellomstore bedrifter vil kunne være aktuell for NKK å søke midler fra.

Her er det imidlertid uklart hva som skal til for å kvalifisere for støtte gjennom ordningen. Det er signalisert at vi vil få noen svar rundt det i morgen.

 

Veien videre i en usikker situasjon

Som dere forstår er situasjonen svært uavklart foreløpig. Vi ønsket likevel å informere dere i medlemsklubber, -forbund og regioner om alvorligheten for organisasjonen. Mens vi venter på svar fra myndighetene forverrer likviditetssituasjonen seg dag for dag.

 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi får innsikt i hvilken støtte NKK kan få fra myndighetene, resultatene av andre tiltak, og konsekvensene dette får for driftssituasjon på kort og lengre sikt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Hovedstyret og administrasjonen i Norsk Kennel Klub


18.03.20

Hvordan påvirkes Norsk Kennel Klub av korona-pandemien

 

Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige tiltakene også fører til store konsekvenser for bedrifter og organisasjoner, inkludert Norsk Kennel Klub og våre medlemsklubber, -forbund og regioner.

Situasjonen er uoversiktlig. Det er umulig på nåværende tidspunkt å si hvor omfattende smittesituasjonen vil bli, og hvor lenge den nasjonale krisetilstanden vil vare. Det vi kan si med sikkerhet er at dette vil sette spor av historiske dimensjoner. Hundesykdommen, som rammet NKK, klubber, forbund og regioner hardt høsten 2019, kan ikke måle seg med situasjonen vi står oppe i nå.

 

En vanskelig økonomisk situasjon som i verste fall kan true fremtidig drift

Å ta vare på liv og helse skal og må ha førsteprioritet. NKK tar selvfølgelig del i den store dugnaden for å bremse smittespredning.

Tiltakene fører imidlertid med seg flere økonomiske utfordringer. Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger, prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til. NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan, og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et apparat som kan arrangere disse aktivitetene også etter koronaviruset gir slipp.

 

En aktivitetsbasert frivillig organisasjon uten stor reservekapital

Hovedorganisasjonen Norsk Kennel Klub er en aktivitetsbasert organisasjon. Drifts- og aktivitetsinntekter fra egne arrangementer, samt inntekter fra våre medlemsklubbers arrangementer, utgjør over 70 % av totale årlige driftsinntekter [se årsberetning 2018].

Norsk Kennel Klub mottar ingen offentlig driftsstøtte.

Som det skal i en frivillig organisasjon med vårt formål, benyttes våre inntekter til å arrangere aktiviteter, arbeide med medlemsklubber og -forbund, sikre god hundehelse og - ikke minst - skape aktiviteter med hund for å underbygge godt folkehelsearbeid. I motsetning til kommersielle virksomheter er ikke det å skape økonomisk overskudd og øke egenkapital en del av vårt formål. NKK har ikke reserver til å tåle bortfall av aktivitetsinntekter.

Norsk Kennel Klub måtte pga alvorlig hundesykdom innstille alle aktiviteter i fjor høst, de reservene vi hadde ble i stor grad benyttet da. Vi har i ettertid startet opp tiltak for å bygge nye reserver, men har ikke rukket dette før krisen nå rammer på nytt.

Hovedorganisasjonen NKK er derfor ikke økonomisk rustet til å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi nå har havnet i.

 

 

Opplever stort inntektsbortfall på relativt kort tid

Inntektsbortfallet ved stans i aktiviteter vil i løpet av bare et par måneder beløpe seg til flere millioner kroner. Dersom nasjonal krise og forbud mot arrangementer må opprettholdes så langt som ut oktober 2020 vil netto inntektstap (etter sparte kostnader) være på rundt 10 millioner kroner i hovedorganisasjonen NKK.

Tapene i alle våre medlemsklubber og -forbund ved en aktivitetsstans ut oktober vil beløpe seg til brutto rundt 25 millioner kroner.

Våre forsikringer dekker ikke dette inntektstapet. Vi er nå i en force majeure-situasjon, og dette er en situasjon de aller fleste forsikringer ikke dekker.

 

Regjeringens krisepakker treffer ikke oss

Regjeringen har lansert mange gode løsninger for både store og små bedrifter, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende de siste dagene. Dessverre treffer ikke tiltakene i særlig stor grad for Norsk Kennel Klub.

NKK har 36 medarbeidere ansatt i administrasjonen. Tiltakene rundt utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift, utsatt innbetaling av merverdiavgift mv. vil bidra positivt. Endringen i permitteringsreglene vil også kunne gi bidrag i en vanskelig situasjon.

Som frivillig organisasjon betaler vi ikke skatt på årsresultat, så skattebaserte tiltak treffer oss ikke.

Som en aktivitetsbasert, frivillig organisasjon uten faste eiendeler, har vi normalt heller ikke grunnlag for banklån. Vi er usikre på om tiltakene vedr. bankgaranti fra staten vil gjelde oss, vi er i dialog med vår bankforbindelse rundt dette.

 

Ber myndighetene om hjelp
Innad i NKK tar vi naturligvis de grepene vi kan for å sikre at det fortsatt vil være et NKK også etter at koronaviruset gir slipp. Realiteten er at vi vil ha behov for økonomisk støtte ganske raskt for at vår organisasjon skal kunne bestå som frivillig organisasjon også etter koronakrisen.

Et av grepene vi har tatt er å kontakte norske myndigheter for å be om økonomisk hjelp. For i situasjonen vi nå står i, trenger vi i likhet med mange andre, all den hjelpen vi kan få.

 

Ber om forståelse i en vanskelig situasjon

NKK skal ikke tjene penger på denne krisen. Vi skal heller ikke spare mer enn vi absolutt må for å komme oss igjennom denne perioden. Hovedorganisasjonen, klubber, forbund og regioner vil gjøre alt som står i vår makt for å kunne tilby aktiviteter med hund så raskt som mulig, til glede for oss alle.

Vi er alle del av en enorm dugnad for å komme oss igjennom denne krisen. Vi har den nasjonale dugnaden, men vi har samtidig en dugnad innad i Hunde-Norge. For å komme oss igjennom denne krisen må vi stå sammen.

NKKs hovedstyre og administrasjon jobber på spreng for å finne løsninger. Samtidig forsøker vi etter beste evne å svare på de spørsmål klubber, forbund, regioner og enkeltmedlemmer har. Vi har stor respekt for at mange nå er usikre og trenger råd og støtte for hva de skal gjøre for både hunden sin, arrangementene sine og klubbene sine. Vi får mange spørsmål inn, og har dessverre ikke anledning til å svare alle enkeltvis så snart som vi skulle ønske. Mange av svarene dere ønsker dere har vi ikke foreløpig, da situasjonen både tidsmessig og økonomisk er uoversiktlig og uforutsigbar også for oss.

 

Informasjon og rådgivning

Norsk Kennel Klub har ikke egne råd vedr. avholdelse av arrangementer, bruk av treningsområder, -haller, klubbhus mv. Vi har heller ikke kunnskap/informasjon om hvor lenge situasjonen vil vare.

Vi står oppe i en folkehelsesituasjon, og det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for å overholde gjeldene regler og forbud for sine respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer.

 

For oppdatert informasjon om NKKs tiltak, vedtak og anbefalinger, se www.nkk.no/korona

For oppdatert informasjon om koronasmitte og hund, se https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_kjaeledyreiere_om_koronavirus.38033

For oppdatert informasjon til befolkningen om de nasjonale krisetiltakene, se www.helsenorge.no/koronavirus

For oppdatert informasjon til klubber og forbund vedr. deres fremtidige arrangementer mv, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Denne informasjonen er også publisert på NKKs nettsider.

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret


Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk 

 

12.03.20

Fra: Cecilie Holgersen <Cecilie.Holgersen@nkk.no>
Dato: tor. 12. mar. 2020 kl. 15:24
Emne: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
 
Alle klubber og forbund må avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning
 
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.
 
Informasjon 12. mars kl 15:20
 
Følg lenke for mer informasjon
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler
 
Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.
 
NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.
 
Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.
 
Med vennlig hilsen
 
Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

02.03.20

Viktig informasjon til klubber, forbund og regioner

 

Bakgrunnsinformasjon

Det nye koronaviruset ble oppdaget i 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etter hvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

For mer og oppdatert informasjon, viser vi til Folkehelseinstituttet sine sider om Koronaviruset.

 

FCI med generelle anbefalinger

FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

·         Vask og desinfiser hendene ofte

·         Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere

·         La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

Pr 2. mars er rådene at friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon i 14 dager etter oppholdet, og ta kontakt med helsetjenesten per telefon ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syke med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd til alle.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.

 

Klubber, forbund og regioner som har spørsmål rundt egne arrangementer oppfordres til å sende disse til utstilling@nkk.no

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
 cecilie.holgersen@nkk.no

 

12.12.19

Julehilsen til medlemmer av klubben

Medlemsfakturaen kommer i januar, en tid som er økonomisk presset for mange. Her gjelder det å være i forkant, og ha forsikret medlemmene om at det er en virkelig god idé å investere i medlemskapet ett år til.

"Hvorfor skal jeg fortsette å være medlem – Hva får jeg ut av det?"
Spørsmålet kommer fra dem som vurderer å melde seg ut når fakturaen kommer. En undersøkelse vi gjorde i 2017 viser at det gjerne kommer fra dem som har vært medlem i 1 - 2 år. De meldte seg kanskje inn fordi de fikk seg valp, men har ikke klart å utnytte medlemskapet fullt ut foreløpig.

Ett tiltak for å holde på eksisterende medlemmer, kan være å sende ut en julehilsen eller et julekort. Nedenfor kan dere se hvordan et slikt julekort kan se ut, og eksempel på innholdet e-posten kan ha. Ta kontakt på kommunikasjon@nkk.no hvis dere ønsker hjelp til utforming av et slikt julekort (husk å legg ved et bilde dere vil bruke). 

Dette er et eksempel NKKs administrasjon har laget for å vise hvordan det kan gjøres:
Norsk Retrieverklubb er en spesialklubb for de seks retrieverrasene. Klubben ble stiftet i 1960, og har siden den gang jobbet for å fremme og utvikle rasene. Formålet med klubben er å ivareta alle rasenes interesser gjennom å arbeide for å bevare og utvikle rasens spesifikke egenskaper, arrangere utstillinger og prøver, arbeide for riktig og ansvarsbevisst hundehold, spre informasjon og kunnskap om rasen, og legge til rette for at klubbens medlemmer kan drive aktiviteter med hund.
 • Som medlem får du vårt medlemsblad Retrievernytt fire ganger i året. Her finner du reportasjer fra ulike arrangementer og interessante artikler spesielt tilpasset retrievereiere.
 • Som medlem av lokalavdelingen i ditt distrikt vil du også motta tilbud om arrangementer; som for eksempel valpekurs, seminarer, utstillinger, jaktprøver, sporprøver, lydighetsprøver, samt en rekke andre aktiviteter for retrievereiere.
 • Som medlem i retrieverklubben er du samtidig medlem av Norsk Kennel Klub. Her får du en rekke medlemsfordeler som medlemsbladet Hundesport fire ganger i året, 10 % rabatt på Agria dyreforsikring, og en rekke ander fordeler. Alle NKKs medlemsfordeler kan du se på www.nkk.no/medlemsfordeler/ 
Hold deg oppdatert på klubbens aktiviteter
Norsk Retrieverklubb gjennomfører mange aktiviteter gjennom året. På våre nettsider www.retrieverklubben.no finner du nyttig informasjon om klubben, kommende aktiviteter og kontaktinformasjon til oss i styret hvis du skulle ha noen spørsmål.

Følg også gjerne klubben på Facebook: www.facebook.com/Retrieverklubb/
Takk til alle som bidro på årets DOGS4ALL

DOGS4ALL 2019 er over, og vi kan se tilbake på et godt gjennomført arrangement. Tusen takk til alle som stilte opp, og var tilstede på Norges Varemesse. Innsatsen klubbene legger ned er helt avgjørende for at DOGS4ALL har blitt så populært blant besøkende.

Svært mange av de besøkende fant veien innom rasetorget for å lære mer om våre fantastiske hunderaser. Raseparaden gikk også for fulle tribuner både lørdag og søndag. Takk til alle som også tok seg tid til å stille opp og bidra her. 

Gode tilbakemeldinger fra publikum
Vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger fra besøkende som var innom rasetorget. Fra NKK-administrasjonens egen stand videresendte vi mange potensielle hundekjøpere til ulike raseklubber gjennom helgen.

Rasetorget er et godt sted å verve medlemmer til klubbene, og det er uten tvil stor verdi i å være på plass med stand på DOGS4ALL. I løpet av helgen fikk vi mange spørsmål om flere raser som ikke var tilstede. Blant annet flere av de norske hunderasene, flere jakhundraser og andre. Vi ser det som et svært godt tegn at enda flere raseklubber er ønsket på fremtidige DOGS4ALL, og håper klubbene selv også ser verdien i dette.

29.03.19

Husk båndtvang fra 1 april

Husk båndtvang

05.11.18

Til klubber og forbund. 

På NKKs utstillinger ble det fra og med 2016 innført bruk av elektroniske kritikker mv. Dette medfører at kritikken på hundene registreres på nettbrett e.l. i ringen og kritikken med premiering blir synlig på den enkelte hund umiddelbart og blir lagret på hunden i DogWeb. 
Den elektronisk løsningen er også bygd opp slik at den styrer organiseringen i ringen og bidrar til kvalitetssikring av gjennomføringen. Flere klubber har etterspurt når de kan ta i bruk samme løsning. Forespørsel/høring til klubber og forbund ble således sendt ut ultimo mars 2017.


NKKS særkomite for utstilling (NSU) behandlet saken etter høringsinnspillene og ønsket at ordningen ble innført for alle utstillingsarrangører fra tidligst 1.1.2019. Administrasjonen anbefalte at løsning med elektroniske kritikker innføres fra 1.1.2019.


Hovedstyret behandlet saken på sitt møte 13. juni 2018, sak 61/18 og stadfestet NKKs særkomite for utstilling sitt vedtak knyttet til innføring av elektroniske kritikker på alle terminfestede utstillinger med virkning fra 1.1.2019. 
Løsningen kan benyttes i offline, men for å få best utbytte av systemet på utstillingsplassen er det ønskelig at online løsning benyttes. IT løsningen tilpasses dette innen utgangen av 2018.

Arrangører som ønsker det kan benytte dagens løsning med kritikker på papir ut 2019, men må da sørge for at dommers vurdering (kritikken på hunden) skrives inn i IT systemet slik at alle utstillingskritikker blir tilgjengelig på den enkelte hund. Offline løsning er mulig. Det vil bli publisert brukerveiledning og mer utfyllende informasjon før utgangen av året.


03.08.18

ENDRING AV REGEL FOR ALDER VED PÅMELDING
FCI har endret sin regel om alder ved påmelding. Ordlyden har til nå vært «oppnådd alder ved utstillingens første dag», denne er nå endret til «oppnådd alder den dagen rasen stiller på utstillingen».
Dette betyr at en hund som fyller 9 måneder dag 2 på ett arrangement som går over to dager, nå kan melde på i juniorklasse ved utstillingen.

Regelendringen medfører noe endring i DogWeb Arra.


05.07.18

Til NKKs klubber og forbund

 

De fleste klubber og forbund som arrangerer utstillinger og prøver, kurs mv bestiller materiell fra NKKs administrasjon. Bestillingsfristen ved bestilling av utstillings- og prøvepapirer er minimum 14 dager før arrangementet skal finne sted. Servicegraden skal være høy, men det er viktig at fristene overholdes slik at det er mulig å få levert til riktig tid mht postgang, tilgjengelig ressurser, kapasitet på produksjonsmaskin mv.

 

Det er høy aktivitet i NKKs organisasjon, og det er flott! Men det gir noen utfordringer i fht ressurser og produksjon og NKKs klubber og forbund må bidra til at vi får løst til det beste for alle. For tiden er det vakanse i administrasjonen knyttet til produksjonsmedarbeider, og vi erfarer også at kapasiteten på produksjonsmaskinene ikke strekker til når behovene for leveranse strekkes til det ytterste. Dessverre er det ikke uvanlig at bestillinger sendes samme uke som arrangement skal avholdes. For å kunne opprettholde god service til klubber og forbund på dette området ser administrasjonen behov for å innskjerpe gjeldende rutiner, dvs. bestillingsfrist på 14 dager og at fastsatt skjema benyttes.

 

NKKs hovedstyre har drøftet saken og fattet følgende vedtak:

 

Vi ber om klubber og forbund sin forståelse for innskjerping av rutinene, og ber om at bestilling på fastsatte skjemaer https://www.nkk.no/arrangor/category861.html (Skjemaene ligger under «Lenker»). Bestillingene sendes pr. e-post til bestilling.materiell@nkk.no


18.05.18

Ikke forlat hunden i en varm bil!

Sommervarmen har kommet for fullt flere steder i landet. Det er derfor viktig å tenke seg godt om før man forlater hunden i en parkert bil. 

En hund som blir etterlatt i en en veldig varm bil, kan få alvorlige skader i hjerne, hjerte, tarmer, lever og nyrer – og i verste fall dø.

Gi hunden en god 17. mai!

17. mai betyr mye støy, og mange mennesker. Det kan være ingrediensene til en slitsom dag for de firbente, der mange er redde for høye lyder og store folkeansamlinger med trengsel. 

Ved å planlegge, kan du gjøre en slitsom dag litt enklere for hunden.

Representantskapsmøtet 2018!

Datoen for NKKs ordinære representantskapsmøte 2018 er satt. Det vil bli avholdt 3. og 4. november på Quality Hotel Gardermoen. I henhold til NKKs lover – sendes herved innkalling til representantskapsmøtet.  

NKKs klubber og forbund har fortsatt mulighet til å foreslå kandidater til valg, og komme med forslag til saker som skal behandles.

15.05.18

Flytevest til hund

Båtvett gir båtglede! Praktisk flytevest med håndtak på ryggen i tilfelle hunden må løftes opp av vannet.

O’Tom flått-fjerner fjerner enkelt og sikkert flått uten å klemme den, eller etterlate munndeler i huden, noe som gir økt risiko for infeksjoner.

Lufttørket kyllinghals

Et rent naturprodukt, produsert av rene norske råvarer uten tilsetninger.
Godt som snack eller belønning.

Frysetørkede favoritter

Felles for alle smakene er at de er frysetørket. Helt uten kunstige tilsetningsstoffer!

09.05.18

Siste mulighet for å melde på til NKK Østlandet!

Mandag 14. mai er siste påmeldingsfrist til utstillingen som går av stabelen på Oslofjord convention center i Sandefjord 2. og 3. juni.

NKK Østlandet er en nordisk eksteriørutstilling med valpeklasse 6 - 9 måneder. Det vil også bli arrangert Norgesmesterskap i agility og lydighet.

 

Norsk verdensmester i IPO!

Ingar Andersen med Olex Chuck vom Landgraf (3) vant i helgen IPO-VM for Dobermann. Konkurransen gikk av stabelen i Lozorno, Slovakia.

Det er første gang Norge kan skilte med en verdensmester i IPO etter at sporten ble innført til Norge for over 20 år siden.

 

Velkommen til NKK Tromsø!

Mandag 14. mai er det ordinær påmeldingsfrist til NKK Tromsø.

NKK ønsker velkommen til internasjonal eksteriørutstilling med valpeklasser 6 - 9 måneder på Mandelasletta i Tromsø, søndag 17. juni.

07.05.18

Nye kennelnavn mai

Nye kennelnavn offentliggjøres på NKKs nettsider. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. De nye kennelnavnene finner du her.

Nye HD-indekstall

Nye HD-indekstall publiseres i dag fredag 4. mai, basert på datauttrekk foretatt 10. april. Du finner HD-indeksen for hver hund i Dogweb.

Les mer her

Følg resultater og les kritikker fra NKK Ålesund!

I helgen går NKK Ålesund av stabelen i Sparebanken Møre Arena. Husk at du kan følge utstillingsresultatene og lese kritikkene "live" gjennom hele helgen HER

27.04.18

Husk å melde på til NKK Østlandet!

Mandag 30. april er det ordinær påmeldingsfrist til NKK Østlandet. Utstillingen arrangeres 2. og 3. juni i Oslofjord convention center i Sandefjord.

Velkommen til nordisk eksteriørutstilling, med valpeklasse 6 - 9 måneder og norgesmesterskap i agility og lydighet.
Meld deg på utstillingen i dag!

Hund i media: Har du realistiske forventinger til din hund?

Atferdsterapeut Turid Buvik mener det største problemet blant nye hundeeiere er urealistiske forventninger, og at de velger feil rase når de skaffer seg hund.

I Adresseavisen for en tid tilbake, trakk hun frem ni ting hun mener hundeeiere gjør feil. Kjenner du deg igjen i noen av punktene?
Les hele artikkelen på adressa.no

19.04.18

NKK holder stengt!

Fredag 20. april, og mandag 23. april holder NKKs administrasjon stengt.

Alle ansatte arbeider med flyttingen. Telefonen vil derfor være stengt, og e-poster vil ikke bli besvart disse dagene. Vi vil dessverre heller ikke ha mulighet til å hjelpe medlemmer, oppdrettere eller andre med oppgaver i våre IT-systemer, da servere og bredbånd tas ned som en del av flyttingen.
Les mer om flyttingen

Pass på – Huggormsesongen er i gang!

Blir hunden din bitt av huggorm er det to ting som er viktig: Hold hunden i ro, og dra til veterinær.

Vårvarmen har satt fart på huggormen, og det er allerede meldt om flere hunder som har blitt bitt. Skadene etter huggormbitt er uforutsigbare, der er derfor viktig å få undersøkt hunden så raskt som mulig.
Les mer om NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger

13.04.18

Siste påmeldingsfrist til NKK Ålesund!

Mandag 16. april er siste mulighet for å melde seg på til NKK Ålesund 2018.

Norsk Kennel Klub ønsker velkommen til Nordisk eksteriørutstilling med agility- og lydighetskonkurranser i Sparebanken Møre Arena, Ålesund 5. og 6. mai 2018.
 

Nytt program for blod- og fersksporprøver lansert!

Det nylanserte prøveprogrammet gjør det enklere for både arrangør og deltaker. Systemet åpner blant annet for web-påmelding, utskrift av kritikker, resultatlister, dommerlister og kataloger. 

Dette er en etterspurt og ønsket tjeneste for klubber som arrangerer disse prøvetypene, som nå er lansert.
 

NKK søker to nye medarbeidere!

NKKs administrasjon har utlyst to stillinger. Én som saksbehandler i aktivitetsavdelingen, og én som grafisk designer i kommunikasjonsavdelingen.

Er du, eller kjenner du noen som kan være aktuelle til disse stillingene? Du kan lese mer om stillingene ved å klikke på linkene nedenfor. NB: Fristen for å søke på stillingen som grafisk designer, går ut allerede søndag 15. april.
NKK søker saksbehandler, søknadsfrist 30. april
NKK søker grafisk designer, søknadsfrist 15. april

 


06.04.18

Betalingspåminnelser - medlemskontingent i posten

Denne uken blir det sendt ut betalingspåminnelser på papir til samtlige medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2018.


Dette er betalingspåminnelse nummer to som sendes ut, etter at selve fakturaen ble utstedt i januar. 

Norsk Kennel Klubs administrasjon flytter

Vi har stengt fredag 20. april og mandag 23. april i forbindelse med hovedflyttingen. Det vil si at vi ikke er tilgjengelige på epost eller telefon.


I tillegg vil en del flyttes i forkant og etterkant av disse dagene, herunder møteromsmøbler, lager og arkiv. Det kan derfor ta noe lenger tid å finne informasjon enn vanlig.


Vi gleder oss til å komme på plass til nye lokaler!

Påminnelse: Høring om organisering av
Norsk Kennel Klub har frist 20. mai

Vi minner om at høringsfristen for høringen om organisering av Norsk Kennel Klub nærmer seg.


Les høringsbrev og selve høringen herDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn