Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB
Rev. 5 - 09.4.2016

 
Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK.
Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Schäferhund:

Klubben er landsomfattende og har sete og verneting i Oslo.

§1-2 FORMÅL
NSchK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og
utvikling av Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket
retning, både når det gjelder rasestandard, rasens sunnhet og rasens bruksegenskaper og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets
standard.
NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund.
Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, samt ha kontakt med omverdenen for å bidra til at
Schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpassetrase.

§1-3 DEFINISJONER
Klubbens organer:
- Representantskapet
- Ekstraordinært Representantskap
- Hovedstyret (HS)
- Hovedavlsrådet (HAR)
- Hovedbrukshundshundutvalget (HBU)
- Ordensrådet
- Valgkomité
- Avdelingenes generalforsamling
- Ekstraordinær generalforsamling
- Avdelingsstyre
- Lokallag

Kap 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§2-1 MEDLEMSKAP
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i
klubben. Person som nektes opptatt i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer
plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg.
For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal vedkommende ha vist engasjement for rasen
schäferhund ved tidligere å ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen.

Definisjoner på medlemskap
- Hovedmedlem
- Familiemedlem
- Æresmedlem

§2-2 MEDLEMSKONTINGENT
- Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap,
samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens Representantskap.
- Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort. Fordeling av kontingent
- Kontingent fordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter forslag fra HS.

§2-3 MEDLEMSPLIKTER
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er
forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKKs eller NSchKs
hva gjelder klubbinternt regelverk ogretningslinjer.
Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

§2-4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av HS på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller uregulert gjeld til klubben.
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 DISIPLINÆRE REAKSJONER
NKKs lover Kap.7 DISIPLINÆRREAKSJONER m.m. gjelder i sinhelhet.
Se vedlegg NKKs lover Kap 7.

Kap 3 ORGANISASJON

§3-1 HØYESTE MYNDIGHET
Klubbens høyeste myndighet er Representantskapet og avholdes hvert år innen 15. april.
Representantskapet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og
beslutning om oppløsning av klubben (NSchK) som krever ¾ flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket i seg selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 MØTE OG STEMMERETT
Møte og stemmerett i representantskapethar:
- Representant(er) for lokalavdelinger med 1 representant for hvert påbegynt 100 medlemmer i avdelingen pr 31.
desember foregående år. Maks antall representanter for en avdeling er3.
- Avdelingsrepresentanter skal være valgt på avdelingens generalforsamling.
- HS leder og nestledere er faste medlemmer av Representantskapet og har tale og stemmerett.
- De øvrige av HS medlemmer og varamedlemmer har møte og talerett, men ikke stemmerett.
- HAR/HBU har møterett, samt talerett i saker underlagt utvalgene.
- Æresmedlemmer hartalerett.
- Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte avdelingsrepresentanter.
Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte mede mer enn en fullmakt.
- Ved valg der det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.
- På klubbens representantskapsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 INNKALLING
Representantskapets møtedato skal bekjentgjøres for avdelingene med minst 8 ukers varsel. HS publiserer/ innkaller avdelingene til
representantskapsmøte med minst 3 ukers varsel.
Forslag til representantskapsmøte skal være HS i hende senest 5 uker før representantskapsmøte avholdes.
Forslag til kandidater på valg må være valgkomiteen i hende 6 uker før møtedato.
Med innkallelsen skal følgende følge:
- Dagsorden
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år.
- Forslag eller saker som avdelingene eller HS ønskes behandlet.
- Forslag til kandidater til valgene.

§3-4 REPRESENTANTSKAPETSOPPGAVER
Representantskapets oppgaver er og:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for representanter, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å
være tilstede.
b) Oppnevne møteleder, referenter (2), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetninger. (HS – HAR – HBU –ORDENSRÅD)
d) Godkjenne regnskap med revisorsberetning.
e) Budsjett for neste år tas til etterretning.
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig
fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.(HAR-HBU-ORDENSRÅD)
i) Velge:
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- 1 styremedlem for 2 år.
- Leder for HAR og HBU er automatisk styremedlemmer.
- 2 varamedlemmer.
- Medlemmer i sentrale råd og utvalg (HAR – HBU-Ordensråd)
- Revisor og varerevisor.
- Valgkomite med leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.

Normal valgperiode er 2 år med unntak av varamedlemmer som velges for ett år.
Ved valg skal det settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Leder og sekretær velges for sammeperiode.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Loven om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker som er oppført på dagsordenen kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under representantskapsmøtet, dog ikke ved valg. Dersom
det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Representantskapet vedta å akseptere benkeforslag.

§3-5 EKSTRAORDINÆRTREPRESENTANTSKAPSMØTE
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis Representantskapet, HS eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker
eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
For øvrig gjelder reglene for ordinært representantskapsmøte.

Kap 4 STYRET m.v

§4-1 STYRET (HS)
HS er klubbens høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene.
Ved behov kan suppleringsvalg foretas av HS iht. innstilling fra valgkomiteen.
(Dette hvis et medlem skulle tre ut iperioden).

§4-2 VEDTAK OGREPRESENTASJON
HS er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede på møtet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de
skal være tilgjengelig for avdelingene ogNKK.

§4-3 HS OPPGAVER ER Å:
- Lede klubben mellomrepresentantskapsmøtene.
- Avholde representantskapsmøte.
- Drive klubben i samsvar med klubbensformål.
- Gjennomføre beslutninger truffet avRepresentantskapet.
- Godkjenne retningslinjer for særkomiteer. (HAR – HBU – Ordensråd)
- Oppnevne representant til NKKs RS.

Kap 5 REPRESENTANTSKAPSMØTEVALGTEVERV/KOMITEER

§5-1 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvaret for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og
skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skalbesettes.

§5-2 REVISOR
Representantskapsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til representantskapsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap 6 DIVERSE BESTEMMELSER

§6-1 LOVENDRINGER
Lovendringer kan kun skje på ordinært representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må
sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er
bestemt

§6-2 TOLKING AV LOVENE
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatoriske som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk
Kennel Klubs lover § 6-1.

§6-3 OPPLØSNING
For å oppløse NSchK kreves det minst ¾ flertall på ordinært representantskapsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært
representantskapsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av representantskapsmøtene bestemt formål. Bestemmer ikke representantskapsmøtet
noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 ÆRESMEDLEM
Hovedstyret eller Ordensrådet kan på Representantskapsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
Ordensrådet kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på enkeltfelt. Disse tildeles
hederstegn.

NSchK har 3 ordener; Fårehunden i bronse, Fårehunden i sølv og Fårehunden i gull.

Vedlegg:
Lover for avdelinger i NSchK. Rev. 3 - dato 16.3.2013
Retningslinjer for sentrale råd og utvalg i NSchK. Rev. 3 - dato 09.04.2016
Retningslinjer for lokallag i NSchK. Rev. 1 - dato 31.01.2013
Statutter for Schäferhundavl. Rev. 1 - dato 31.01.2013
NKKs lover Kap 7.

Sist oppdatert 15.11.2018 kl. 10:46

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn